Kodeks etyki menadżera

1. Menedżera obowiązuje przestrzeganie prawa, ma działać zgodnie z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2. Menedżer respektuje ogólnoludzką etykę w swojej pracy, obowiązują go normy uczciwości, bezinteresowności, itp. We wszystkich obszarach aktywności zawodowej a także poza działalnością zawodową.

3. Menedżer uwzględnia w swej działalności „słuszny interes społeczny", dba o dobro wspólne, w tym o środowisko naturalne i jego zasoby.

4. W działalności menedżerskiej nie należy nadużywać swych wpływów i stosować środków nacisku niezgodnych z etyką.

5. Menedżer powinien przestrzegać zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników procesu pracy.

6. W działalności menedżerskiej nie wolno działać w sposób podstępny, nie należy w sposób świadomy wyrządzać krzywdy ludziom, bądź wykorzystywać niezawinioną przez ludzi sytuację przymusową.

Etyka jest pojęciem bardzo szerokim. W tej pracy dotknęłam jedynie

kilku jej aspektów, które najbardziej się łączą z pracą menadżera, oraz

doradcy organizacyjnego w aspektach rygoryzmu i odpowiedzialności.

Etyka w pracy doradcy jest często niezauważana, jako że nie znajduje się w głównym nurcie działań, ale jest ona niezbędna. Stosowanie jej zasad umożliwia bycie skutecznym w swojej pracy. Doradca łamiący zasady etyki nie może działać prawidłowo, a przez to jego praca charakteryzuje się obniżoną jakością. Problematyka etyki w biznesie jest bardzo interesująca.

Lektura prac poświęconych tym sprawom pozwoliła mi zauważyć znacznie szersze horyzonty tej dziedziny nauki, niż zwykle się dostrzega. Wydaje się, że jest to kwestia, której popularyzacja, szczególnie w warunkach rozwijającego się rynku, jest bardzo ważna.