Rygoryzm a odpowiedzialność

Pracodawcy powinni zdać sobie sprawę, iż zarabianie na krzywdzie swoich pracowników nie uczyni ich ludźmi bogatymi. Pracownicy muszą czuć się dobrze w firmie, w której pracują. Powinni się z nią utożsamiać i przychodzić chętnie do pracy. Każdy z nas jest zdolny do przeciwstawienia się sile pieniądza. Każdy człowiek jest na tyle doskonały, aby móc wyrwać się z niewolniczego uścisku konsumpcji i gotówki. Według Arystotelesa bowiem ludzka doskonałość polega na prowadzeniu życia zgodnie z naturą ludzką. Nasuwa to na myśl pełne wykorzystanie tych umiejętności i władz, które są specyficzne dla człowieka, to znaczy rozumienia otaczającego go świata zdolności do kształtowania swoich zachowań czy to w normalnym życiu czy w stosunkach społeczno-gospodarczych. Uważa on, że sensem

ludzkiego życia jest trwały stan dobrobytu i aby osiągnąć właściwe funkcjonowanie w życiu społecznym potrzeba kilku doskonałości, które gwarantują, że ludzie będący w stanie rozkwitu mogą sobie poradzić z cieniami i blaskami życia.

Zasad postępowania i norm etycznych możemy szukać w świętych księgach każdej religii. Znajdujemy je również w wielu dziełach filozoficznych. Wskazują one na pewne kanony zachowania. Każda sekta czy jakakolwiek zbiorowość ma swoje określone normy, które określają swobodę zachowań. Nie koniecznie muszą one być spisane w postaci prawa, czy kodeksu etycznego. Ich nieprzestrzeganie prowadzi do pewnych sankcji społecznych.

Kodeksy etyczne nie wykluczają sytuacji konfliktowych, stawia się im jednak pewną „tamę etyczną". Oto powody powstania kodeksów etycznych:

- postawienie „tamy etycznej" niepożądanym zachowaniom,

- ustanowienie dyrektyw chroniących dobro osobiste człowieka.

- potępienie pewnych zachowań.

Szczególnym rodzajem kodeksów etycznych są kodeksy zawodowe,

określające etykę zawodową. Przez termin ten należy rozumieć:

- Normy spisane określające jak powinni i jak nie powinni zachowywać się ludzie kierujący się normami etycznymi.

- Przekonania moralne ludzi wykonujących zawód.

- Postępowanie tych ludzi według przyjętych kryteriów moralnych.

RYGORYZM A ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACY

U progu XXI wieku trudno doszukiwać się ludzi, którzy nie byliby

owładnięci manią pieniądza. To on determinuje nasze życie. To jego obecność lub brak decyduje o tym jak żyjemy. Większość społeczeństwa jest owładnięta manią posiadania chcemy mieć dużo, jak najwięcej rzeczy modnych, lepszych, droższych. Taki pęd za rzeczami nie jest dla nas czymś złym. Nie postrzegamy tego jako coś niemoralnego. Nasza moralność bowiem stojąca u podstaw pewnych zachowań, da się przedstawić jako pewien dylemat. Stawia przed nami możliwości wyboru, z których każdy ma cechy pozytywne jak i negatywne. Musimy się zastanowić czy warto jest zrezygnować z siebie dla wartości materialnych,

które przyćmią wtedy wszystkie inne. Nasze postępowanie nie poddaje się łatwej ocenie, ponieważ postępowanie ludzi warunkują różne złożone cele. Te właśnie różne cele mogą prowadzić do powstania różnych standardów moralnych. Każdy z nas nie zależnie od tego czy jest to producent czy konsument powinien się zastanowić czy jego celem w życiu jest pieniądz i konsumpcja. Do końca lat osiemdziesiątych nadmierna konsumpcja nie była problemem. Wszyscy mieli mało, każdy chciał mieć tyle, aby wystarczyło mu to na godne życie. Teraz gdy wydaje się, że cel ten został osiągnięty, pojawił się kolejny problem.

Nasze naturalne potrzeby w sposób oczywisty nie stanowią wystarczającej postawy do wytłumaczenia bezprecedensowego pędu naszego społeczeństwa do bogactwa i wszystkich rzeczy z nim związanych. Istnienie współczesnego człowieka oraz zmiany, jakie zachodzą w naszym życiu można wyjaśnić powołując się

na inne przyczyny, a mianowicie interakcje społeczną i kulturę. To ona bowiem w dużym stopniu determinuje nasz styl zachowań. To kultura końca dwudziestego wieku wymusza na nas pęd za produktami, pieniądzem, czy innymi rzeczami materialnymi. To propagowany przez film i telewizję styl życia powoduje że chcąc mu dorównać popadamy w kompleks niższości, chcąc za wszelką cenę dorównać wymyślonym przez nas samych, a tak naprawdę nierealnym standardom życia. Warto jednak zastanowić się czym jest sam rygoryzm. Otóż według słownika języka polskiego rygoryzm jest ścisłym przestrzeganiem pewnych zasad,

przepisów i reguł, surowości, nieustępliwości w działaniu. Istotna rolę dla etyki biznesu odegrała filozofia Immanuela Kanta ( 1724 – 1804 ), a ściślej mówiąc, jego rozważania dotyczące zagadnień etycznych. Jedna z istotniejszych myśli Kanta dotyczących moralności jest jego założenie. Że człowiek jest istotą wolną i rozumną w związku z czym o wartości moralnej postępowania nie będzie decydować samo postępowanie i jego wynik, ale motywacje jakimi kierował się człowiek postępując w taki a nie inny sposób. O wymowie moralnej danego czynu nie świadczy efekt tego postępowania, ale to co kierowało działającym dla osiągnięcia danego rezultatu.