Skarga konstytucyjna, prawa i wolności konstytucyjne

Z punktu widzenia jednostki pragnącej skorzystać z konstytucyjnych praw i wolności szczególnie istotne znaczenia ma - ustanowiona w art. 8 ust. 2 konstytucji – zasada bezpośredniego stosowania przepisów konstytucji. Oznacza ona bezpośrednie związanie władz publicznych także i postanowieniami konstytucji dotyczącymi praw i wolności. Katalog praw i wolności konstytucyjnych obejmuje trzy grupy, wśród których wyróżnić można dwie kategorie - prawa i wolności człowieka i prawa i wolności obywatela.

Wolności i prawa polityczne:

-z których korzystać może każdy człowiek na terytorium RP: wolność pokojowych zgromadzeń; wolność zrzeszania się; prawo składania petycji, wniosków i skarg; (…)