Organizacja i funkcjonowanie Rady Ministrów

Prezes Rady Ministrów

Konstytucja RP z 1997 r. wzmocniła pozycję Prezesa Rady Ministrów - obecnie kluczowe znaczenie dla określenia ustrojowej pozycji premiera ma art. 148 konstytucji. Formułuje on kompetencje umożliwiające rzeczywiste kierowanie Radą Ministrów, a nie tylko proste przewodniczenie jej pracom, oraz uzasadnia uznanie go za samodzielny, naczelny organ administracji.

Artykuł ten stanowi on, iż Prezes Rady Ministrów:

a) reprezentuje Radę Ministrów

b)kieruje pracami Rady Ministrów

c)wydaje rozporządzenia wykonawcze

d)zapewnia wykonanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonania.

e) koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów.

f) sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym. jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.