Konstytucja – cechy, źródła prawa

Do źródeł prawa powszechnie obowiązującego poza Konstytucją, ustawami i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi oraz rozporządzeniami należą : -rozporządzenia Prezydenta RP z mocą ustawy, które może on wydawać w okresie stanu wojennego, jeżeli sejm nie może zebrać się na posiedzenie.

Upoważnienia:

-upoważnienie do wydawania rozporządzenia musi wskazywać organ uprawniony lub zobowiązany do wydania rozporządzenia .

- upoważnienie do wydawania rozporządzenia musi wskazywać zakres spraw przekazanych do uregulowania

-Upoważnienie do wydawania rozporządzenia musi określać wytyczne dotyczące treści rozporządzenia.