Bezpieczeństwo i porządek publiczny

MSW sprawuje nadzór nad działalnością policji, UOP, państwowej straży pożarnej i straży

granicznej oraz podejmuje rozstrzygnięcia w zakresie powierzania tym instytucjom zadań w

dziedzinie ochrony bezpieczeństwa w razie wątpliwości dotyczących ich właściwości. MSW

ponadto koordynuje działania porządkowo-ochronne oraz czynności ratownicze w razie klęsk

żywiołowych, koordynuje działania w zakresie ochrony tajemnicy pań i służbowej, wspiera

działalność naukową i społeczną podejmowaną na rzecz przeciwdziałania przestępczości i

zjawiskom kryminogennym. Policja jest podstawową instytucją służącą zapewnieniu

bezpieczeństwa, porządku i bezpieczeństwa publicznego w praktyce. Wg ustawy policja jest

umundurowaną i uzbrojoną formacją służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony

bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do

zasadniczych zadań policji należy: - ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed

bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, - ochrona bezpieczeństwa i porządku

publicznego, - wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, - kontrola

przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością

publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych. UOP stanowi organ wyodrębniony

od policji, którego celem jest ochrona bezpieczeństwa pań i jego porządku konstytucyjnego.

Zwalczanie klęsk żywiołowych.

Klęskami żywiołowymi w rozumieniu przepisów są wszelkie zdarzenia żywiołowe

zagrażające bezpieczeństwu życia lub mienia większej liczby osób albo mogące wywołać

poważne zakłócenia gospodarki narodowej, dla których zwalczania konieczne jest

zorganizowana akcja społeczna. Pojęcie klęski żywiołowej nie obejmuje zjawisk o

charakterze stałym, z którymi walka może być prowadzona w sposób systematyczny i

rutynowy. Zwalczanie klęsk kierują terenowe organy administracji publicznej właściwe ze

wzg na obszar zagrożony.

eglamentacja posiadania broni.

Wg ustawy broń oznacza broń palną krótką oraz broń sportową i myśliwską, amunicja zaś

amunicje do tej właśnie broni. Reglamentacji na równi z bronią podlegają pistolety,

rewolwery i inne przedmioty służące do miotania chemicznymi środkami obezwładniającymi

oraz do odstrzeliwania amunicji alarmowej i sygnałowej, przedmioty przeznaczone do

obezwładniania osób ładunkami elektrycznymi, kusze oraz określone rodzaje broni białej, jak

nunczaki i kastety czy ostrza ukryte w przedmiotach nie mających wyglądu broni.