Administracja spraw ochrony zdrowia

Reforma ochrony zdrowia.

Koszt ponosi nie państwo, a obywatele. Reforma ta opiera się na 7 zasadach:

1. solidarność społeczna – wszyscy płacą składki choć nie wszyscy korzystają

2. samorządność obywateli – każdy jest członkiem kasy chorych

3. samofinansowanie

4. każdy ma prawo do wyboru lekarza i kasy chorych

5. równy dostęp do świadczeń każdego członka

6. kasy chorych nie działają dla zysku

7. kasy chorych powinny przestrzegać gospodarności i celowości działania

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani.

Ustawa przewiduje różne metody i formy przeciwdziałania alkoholizmowi. Zawiera też

przepisy należąc do różnych gałęzi prawa – administracyjnego, cywilnego i karnego.

Zwalczanie chorób zakaźnych.

Wykrywanie chorób zakaźnych, zapobieganie ich szerzeniu się oraz leczenia tych chorób

obecnie normuje ustawa z 13 XI 1963r. o zwalczaniu chorób zakaźnych i liczne przepisy

wykonawcze wydane m.in. w sprawie powszechnych badań lekarskich dzieci i młodzieży,

obowiązkowych szczepień ochronnych, zgłaszania przypadków zachorowań, podejrzeń o

zachorowania i zgonów na choroby zakaźne, warunków zdrowia wymaganych ze wzg

sanitarno-epidemiologicznych od osób wykonujących niektóre zajęcia zarobkowe.

Administracja pracy i spraw socjalnych.

Sprawy zatrudnienia, polityki socjalnej oraz pomocy społecznej należą do min pracy i polityki

socjalnej oraz podległych mu organów i jednostek organizacyjnych. Do zadań ministra należy

opracowanie założeń i realizacja polityki pań w zakresie: 1) zatrudnienia i efektywnego

wykorzystania zasobów pracy, 2) organizacji i warunków pracy, 3) wynagrodzeń i innych

świadczeń za pracę, 4) ubezpieczeń społecznych i świadczeń socjalnych oraz pomocy

społecznej. W województwach zadania te wykonują wojewodowie.

Prawo o zatrudnieniu. Przeciwdziałanie bezrobociu.

Postępujące przekształcenia gospodarki polskiej pociągają za sobą z jednej strony bezrobocie, z drugiej zaś brak siły roboczej w nowo tworzonych działach przemysłu i usług. Jednocześnie trwa proces opuszczania kraju, przez młode energiczne i wykwalifikowane osoby w poszukiwaniu pracy, wyższych zarobków i lepszych warunków życia. Ustawa tworzy system organów ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu oraz złagodzenia jego skutków, a także określa ich zadania i kompetencje.

Reforma ubezpieczeń społecznych.

Przez ubezpieczenie społ należy rozumieć ogół różnorodnych urządzeń, świadczeń i

przedsięwzięć mających na celu udzielanie pomocy w razie choroby lub niezdolności do

pracy. W pań współczesnym pomoc tą gwarantuje państwo. Z zasady polega ona na

świadczeniach pieniężnych.