Administracja w dziedzinie oświaty

Istotą zagadnień oświaty, czy węziej szkolnictwa, jest realizacja konstytucyjnego prawa do

nauki. Prawo to jest realizowane m.in. przez szkolnictwo – powszechne i obowiązkowe

szkoły podstawowe oraz upowszechniane szkoły średnie. Prawo do nauki jest również

realizowane przez pomoc pań w podnoszeniu kwalifikacji osób pracujących oraz system

różnorodnej pomocy dla osób uczących się, przez system stypendiów i innych form pomocy

materialnej. Wg postanowień obowiązującej ustawy system oświaty obejmuje: 1)

przedszkola, w tym specjalne, 2) szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w tym specjalne

artystyczne, sportowe, 3) placówki oświatowo-wychowawcze, placówki pracy pozaszkolnej,

4) poradnie psychologiczno-pedagogiczne udzielające dzieciom i młodzieży, rodzicom i

nauczycielom specjalistycznej pomocy, 5) placówki opiekuńczo-wychowawcze i

resocjalizacyjne dla młodzieży pozbawionej częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej,

6) rodziny zastępcze, 7) ochotnicze hufce pracy, 8) zakłady kształcenia i placówki

doskonalenia nauczycieli, 9) biblioteki pedagogiczne.

Upowszechnianie i ochrona dóbr kultury.

Dobrem kultury jest każdy przedmiot ruchomy lub nieruchomy, dawny lub współczesny,

mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze wzg na jego wartość

historyczną, naukową lub artystyczną. Przepisy nakładają obowiązek ochrony ogółu dóbr

kultury na wszystkich obywateli, organy pań i samorządowe, a w szczególności na właścicieli

i użytkowników. Jednak ochrona oparta na konkretnych instytucjach prawnych nie dotyczy

ogółu dóbr kultury, lecz tylko dobra: 1) wpisane do rejestru zabytków, 2) wchodzące w skład

muzeów i bibliotek, 3) inne jeżeli charakter zabytkowy jest oczywisty. Wymienione dobra ok.

się mianem zabytków. Ochroną dóbr kultury zajmują się: minister kultury i sztuki, generalny

konserwator zabytków, dyrektorzy muzeów w stosunku do zabytków znajdujących się w

muzeach itd. Wojewódzki konserwator zabytków prowadzi rejestr zabytków znajdujących się

na terenie województwa.