Materialne prawo administracyjne

Prawo tworzenia związków zawodowych i wstępowania do nich mają pracownicy bez

względu na podstawę stosunku pracy. Mają je także osoby wykonujące pracę na podstawie

umowy ajencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami. Do związków zawodowych mogą wstępować

również osoby wykonujące pracę nakładczą. Przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia

pracownika przynależności oraz prawa wstępowania do związków zawodowych. Również

osoby bezrobotne zachowują prawo przynależności do związków zawodowych. Ustawa

stanowi, że nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do

związków zawodowych lub pozostawania poza nimi albo z powodu wykonywania funkcji

związkowej.

Związki zawodowe mają prawo tworzyć ogólnokrajowe zrzeszenia (federacje)

związków zawodowych. Ogólnokrajowe związki zawodowe i zrzeszenia związków

zawodowych mogą tworzyć ogólnokrajowe organizacje międzyzwiązkowe (konfederacje).

Organizacje związkowe, w tym federacje i konfederacje, mają prawo tworzenia

międzynarodowych organizacji pracowniczych i wstępowania do nich.

Konstytucję stosuje się bezpośrednio – jeśli ustawy, rozporządzenia są sprzeczne z

konstytucją to są nieważne.

Prawo adm. mat. – jeden z działów prawa.

3 grupy:

1. Prawo adm. ustrojowe – określające ustrój gminy, powiatu, województwa, samorządu

terytorialnego;

2. Prawo proceduralne adm. – to które jest zawarte w KPA; pokazuje w jaki sposób działa

adm.

3. Prawo adm. materialne – wszystkie ustawy rozporządzenia, kodeks drogowy, prawo

budowlane, prawo ochrony środowiska, o zagospodarowaniu przestrzennym, podatkowe,

wodne.

Prawo materialne – zawiera normy ustanawiające wzajemne uprawnienia i obowiązki

organów administracji państwowej i podmiotów znajdujących się na zewnątrz adm pań jako

część aparatu państwowego. Każdemu uprawnieniu organu adm pań odpowiada określony

obowiązek podmiotu organizacyjnie mu nie podporządkowanego. I odwrotnie, każdemu

obowiązkowi adm pań odpowiada stosowne uprawnienie podmiotu znajdującego się na

zewnątrz adm pań itd.

Źródła prawa: ustawy, rozporządzenia z mocą ustawy, umowy międzynarodowe, uchwały

Sejmu i Senatu, rozporządzenia, zarządzenia, uchwały innych organów np. Rady Ministrów,

KRRiT)

Wprowadzanie aktów prawnych w życie (3 rodzaje):

1. Decyzja adm. – akt woli organu adm (najniższym wójt lub burmistrz, prezydent miasta,

minister, prezes RM), który przyznaje nam jakieś uprawnienia albo nakłada obowiązki.

Zostaje wydana w wyniku postępowania adm. Decyzję wydaje się tylko według prawa

zawartego w ustawie lub rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy, ale nie

zarządzenia (dotyczy podległych urzędników, nie obywateli).

Jeżeli brak zezwolenia – prawo do decyzji odmiennej.

Decyzja wydana w I instancji (wójt, burmistrz, prezydent miasta) Þ do wojewody (o ile

ustawa przewiduje) lub do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Decyzja w II instancji jest decyzją ostateczną. Decyzję z II można zaskarżyć do Sądu

Adm. – NSA.

Decyzje wydawane na wniosek obywatela przez właściwy organ adm. lub z urzędu przez

ten organ nie na wniosek np: o wydanie pozwolenia na broń – tylko wniosek obywatela,

na budowę domu. Z urzędu: nakaz rozbiórki budowli.

Decyzje Konstytucyjne – taka, kiedy nabywa się prawo, którego się dotychczas nie

miało, Deklaratoryjne – taka, która tylko stwierdza istnienie uprawnienia np: wydanie

decyzji o przyznanie emerytury, wydanie dyplomu.

2. Przez samych obywateli bezpośrednio

a) Kodeks drogowy,

b) Prawo o ochronie środowiska.

Organy adm. mają prawo tylko kontrolować, czy stosujemy się do przepisów, o ile nie to

może nakłonić do nałożenia kary (już musi być decyzja

decyzja adm. – dlaczego I na jakiej

podstawie).

3. Wykonanie tego prawa poprzez czynności materialno – techniczne adm.

Adm. prowadzi rejestry I ewidencje. Nabycie samochodu i rejestracja w urzędzie. Wpis

to tylko czynność, ale odmowa wpisania samochodu to już decyzja.

Jak się odmawia ZAWSZE musi być decyzja (organ adm. musi wydać decyzję gdyż

wtedy można ją zaskarżyć do NSA.

Różnice pomiędzy decyzją a zaświadczeniem.

Decyzja – akt woli adm., zaświadczenie – akt wiedzy adm. (na podstawie rejestru).

WÓJT Jedną z form konkretyzacji jest decyzja. Wójt wydaje rocznie 2,5 tys. Decyzji, dotyczą one ochrony środowiska, zabudowywania i zagospodarowania terenu, przyznania pomocy

społecznej, konstytucyjnej wolności stowarzyszania się.