Adm-prawny status obywatela

Posiadane dokumenty.

Dowód osobisty: co najmniej od 18 roku życia, jeżeli żyje samodzielnie to wcześniej wydane

z urzędu każdemu. Paszport – dokument urzędowy stwierdzający naszą tożsamość. Do

wydania paszportu nie potrzebna jest decyzja, wydaje się każdemu od 1988. Wyjątek: o ile

przeciw komuś toczy się postępowanie karne lub gdy ciążą na kimś obowiązki alimentacyjne.

Nabycie obywatelstwa

1. Może nastąpić na zasadzie krwi lub ziemi. W Polsce krwi. Każdy jest obywatelem Polski,

jeśli rodzice są lub byli Polakami bez względu na miejsce urodzenia. Wyjątek: dziecko

znalezione w Polsce, którego rodzice są nieznani będzie uważane za obywatela polskiego.

2. Jeśli rodzice nie są obywatelami polskimi – zwrócić się do prezydenta RP o nadanie

obywatelstwa (mieszkanie w Polsce przez 5 lat i inne warunki).

3. Oświadczenie woli. Np: kobieta, która wychodzi za cudzoziemca może przyjąć

obywatelstwo cudzoziemca lub pozostać obywatelką Polski, jeśli rodzice zrzekają się

obywatelstwa to małoletnie dzieci zrzekają się go automatyczne (w wieku 16 lat mają

prawo wyboru).

Pozbawianie obywatelstwa

O ile ktoś mieszka za granicą i wyrządza Polsce poważne szkody Konstytucja przewiduje, że

można pozbawić obywatelstwa na wniosek prezydenta RP.

Prawa człowieka i obywatela.

Rozdział II Konstytucji – prawa i podstawowe wolności człowieka:

1. Prawo osobiste,

2. Prawo polityczne,

3. Prawo socjalne, ekonomiczne i kulturalne.

Prawo osobiste. Art. 38 konstytucji – RP zapewnia każdemu obywatelowi prawną ochronę

życia, art. 41 – o wolności i nietykalności osobistej każdego człowieka (decyzję o

aresztowaniu wydaje prokurator, zgodę na tymczasowe aresztowanie po 48 godzinach może

wydać sąd, niesłusznie zatrzymany ma prawo do odszkodowania w ciągu 1 roku),

Obywatelstwo polskie.

Problematyka obywatelstwa leży na pograniczu pr adm i mnr. Polska ustawa o obywatelstwie przyznaje obywatelstwo wg dwóch zasad jednocześnie – zasady krwi, czyli dziecko otrzymuje obywatelstwo rodziców, i zasady ziemi, czyli dziecko otrzymuje obywatelstwo kraju w którym się urodziło.

Ewidencja ludności.

System ewidencji ludności opiera się na instytucji obowiązku meldunkowego. Obowiązek ten

obejmuje wszystkie osoby przebywające na terenie RP, z wyjątkiem personelu

dyplomatycznego i konsularnego pań obcych, członków ich rodzin oraz innych osób

zwolnionych z wykonywania tego obowiązku na mocy umów czy zwyczajów mnr.

Akta stanu cywilnego.

Akt stanu cywilnego jest wpisem dokonanym w księdze stanu cywilnego, odnotowującym

zdarzenie z zakresu stanu cywilnego, takie jak: urodzenie, zgon, zawarcie małżeństwa,

uznanie dziecka itd. Podstawowymi rodzajami aktów stanu cywilnego są: akt urodzenia, akt

zgonu, akt małżeństw.

Dowody osobiste i paszporty.

Problematykę dokumentów stwierdzających tożsamość reguluje ta sama ustawa co ewidencję ludności – ustawa z 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Ustawa wprowadza obowiązek posiadania dokumentów stwierdzających tożsamość.

Powszechny obowiązek obrony.