Łańcuch wartości a przewaga konkurencyjna

W budowaniu przewagi konkurencyjnej na podstawie koncepcji łańcucha wartości

powinno się uwzględniać trzy podejścia:

Optymalizowanie funkcji elementarnych.

Optimum konkurencyjności można poszukiwać analizując dostępne przedsiębiorstwu

źródła przewagi konkurencyjnej w zakresie każdej jego elementarnej

Punktem wyjścia omawianej koncepcji jest przytoczony wcześniej wykaz kompetencji.

Każda funkcja elementarna powinna być analizowana w ramach jej własnej logiki

strategicznej, ponieważ każda jest umiejscowiona w specyficznym otoczeniu

konkurencyjnym, mającym odmienne bariery wejścia (odpowiedni rynek) i mechanizmy

zachowywania się kosztów (efekty doświadczenia).

Przedsiębiorstwo, którego zasoby i umiejętności są z natury ograniczone, nie może

uzyskać przewagi konkurencyjnej na wszystkich polach, nawet jeśli jest firmą dominującą

nad innymi wolumenem swojej działalności. Myślenie strategiczne zmusza każdą firmę do

poszukiwania decydującej przewagi w obrębie jednej lub kilku funkcji elementarnych,

ponieważ działanie takie umożliwia kompensowanie gorszych wyników na obszarach

innych funkcji. W konsekwencji chodzi tu o zidentyfikowanie tej, która może się stać

źródłem przewagi decydującej, trwałej i dającej się bronić. Aby to osiągnąć, trzeba

określić przyczyny zagrożeń, potencjalne ryzyko utraty zdolności konkurowania lub

przechwycenia przez rywali z danego łańcucha.

• Koordynację międzyfunkcyjną.

Żródłem przewagi konkurencyjnej może być również poprawa koordynacji wewnątrz

łańcucha wartości. Chodzi więc także o koncentrowanie się na relacjach łączących je w

całość. Jest to sprawa stworzenia takiej konstrukcji łańcucha, aby przez poprawę

współdziałania dwóch funkcji móc dostarczać klientowi dodatkową wartość. W analizie

powiązań międzyfunkcyjnych bardzo często ujawnia się, istniejący w każdej organizacji,

problem sprzeczności interesów i celów. Pojawia się on np. między technologami a

wydziałem produkcji, działem badawczo-rozwojowym a marketingowcami, służbami

handlową i finansową.

Bardzo szybko może się okazać, że budowanie przewagi konkurencyjnej na podstawie

powiązań międzyfunkcyjnych wywołuje wiele problemów strukturalnych i menedżerskich.

• Koordynację zewnętrzną.

Łańcuch wartości nie może być analizowany w oderwaniu od kontekstu otoczenia, w

którym funkcjonuje dane przedsiębiorstwo. Jest ono bowiem powiązane zarówno wstecz,

jak i w przód ze swoimi dostawcami i dystrybutorami, jest zatem jednym z elementów

całego systemu łańcuchów wartości.