Niemiecka Szkoła Narodowa

Friedrich List (1786-1846) – myśliciel który żył na przełomie XVII i XIX wieku, był

myślicielem o bardzo burzliwym życiu ciekawa postać). Był urzędnikiem ministerialnym w

rządzie Wintenbergi, był profesorem nauk administracyjnych w Tywindze, był założycielem

niemieckiego związku handlu i rzemiosła tą swoją walką o zniesienie ceł wewnętrznych

między poszczególnymi państwami niemieckimi walką o ustanowienie wspólnego obszaru

celnego. Naraził się rządowi Wintenbergi i musiał zrezygnować zarówno z profesury jak i

urzędu, następnie został wybrany posłem do parlamentu w Wintenbergi z którego go

usunięto i skazano na 10 miesięcy więzienia za publikacje ostrej petycji. W porę jednak

uciekł do Francji, później jednak po pewnym czasie powrócił do kraju, tam go aresztowano

i osadzono w więzieniu. Po wypuszczeniu z więzienia wyemigrował do Stanów

Zjednoczonych, gdzie prowadził gospodarstwo rolne, kierował również kopalnią węgla, był

wydawcą niemieckiego tygodnika w USA Der Adler w dowód uznania za swoje zasługi na polu społecznym prezydent USA E. Jackson mianował Lista ambasadorem czy też konsulem

w Dreźnie. Powrócił pod koniec swojego życia do Niemiec. List jest autorem m.in. dwóch

książek: „Zarys amerykańskiej ekonomii politycznej" (1827), „Narodowy system ekonomi

politycznej" (1841). System ekonomii politycznej Lista który został przedstawiony w drugiej

publikacji różni się zasadniczo od ekonomi klasycznej. Różnica polega tutaj na jednym

słowie, czyli narodowym. Słowo to podkreśla przeciwstawność wobec koncepcji, którą

głosili ekonomiści klasyczni. List tak napisał; „Jako charakterystyczny wyróżnik zbudowanego prze zemnie systemu uważam naród. Cała moja budowla opiera się na istocie narodu jako członie pośrednim między indywidualnością a ludzkością". Naród w rozumieniu Lista jest pewnego rodzaju organizmem moralnym, w pewnym

konkretnym dobrze określonym celu. Celem organizmu narodowego, społecznego jest

utrzymanie swojego bytu oraz ciągłe udoskonalenie.