Przychody i koszty a wpływy i wydatki

Przychody, koszty, progi rentowności i dźwignia

Przychody – przedsiębiorstwo otrzymuje je ze względu na rodzaj posiadanej działalności. Może też mieć przychód ze sprzedaży produktów na własne potrzeby, przychody z działalności poza operacyjnej.

Pozostałe przychody operacyjne:

sprzedaż likwidowanych środków trwałych

powstałe w wyniku rozwiązania rezerw

autualizacja (wzrost) wartości posiadanych zapasów

otrzymanie odszkodowania, kary, grzywny

dotacje, subwencje, dopłaty

darowizny

Przychody finansowe:

należności z tytułu posiadanych przez przedsiębiorców udziałów w innych podmiotach – dywidendy

oprocentowanie lokat a także odsetki od udzielonych pożyczek oraz należności nie płaconych w terminie

zysk ze sprzedaży posiadanych papierów wartościowych

dodatkowe różnice kursowe

Koszty a wydatki

Wydatkiem nazywamy każdorazowe pomniejszenie (wypływ) środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego przedsiębiorstwa. Nie każdy jednak wpływ pieniędzy do przedsiębiorstwa będzie kosztem. Koszty są kategorią związaną z ustawą o rachunkowości i o podatku dochodowym. Koszt jest to związany jest z bieżącą działalnością przedsiębiorstwa wydatkiem. Wydatki inwestycyjne nie są kosztami.

Koszty rodzajowe nazywane są „czwórkami", gdyż konta tych kosztów zaczynają się na 400:

koszty osobowe – wynagrodzenie, narzuty na te wynagrodzenia, ZUS, szkolenia, koszty socjalne

koszty rzeczowe – zużycie materiałów i energii, amortyzacja, usługi obce

koszty finansowe – odsetki od zaciągniętych kredytów i przeciwieństwo przychodów finansowych

koszty pozostałe – podatki od nieruchomości, opłaty

Koszty w układzie kalkulacyjnym – od miejsca powstania:

produkcyjne

zarządu – wynagrodzenie kadry kierowniczej, księgowości

wydziałowe – koszty marketingu, magazynowe