Powiązania finansów przedsiębiorstw z finansami publicznymi

Podatek dochodowy od osób prawnych

Podmiotem podatku są przedsiębiorcy działający jako osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej a także niektóre podatkowe grupy kapitałowe. Przedmiotem podatków są uzyskiwane dochody bez względu na rodzaj źródeł dochodów z jakich ten dochód został osiągnięty z pewnymi wyjątkami określonymi w ustawie. W niektórych przypadkach przedmiotem opodatkowania może być przychód.

Podstawą oprocentowania jest dochód będący w rozumieniu podatkowym nadwyżką przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięty w roku podatkowym po odjęciu kwot ustawowo przysługujących odliczeń. Jest to podatek liniowy. (27% w 2004r.?)

Podatek VAT

Podmiotem podatku VAT są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej i osoby fizyczne będące przedsiębiorcami a także inne podmioty wykazujące na własny rachunek we własnym imieniu czynności podlegających opodatkowaniu.

Przedmiotem podatku VAT jest sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług, import towarów lub usług a także przekazani przez podatnika towarów lub świadczeń na własne potrzeby. Przedmiotem podatku jest również zamiana towarów na usługę i usługi na towary a także wydanie towarów lub świadczenie usług w zamian za należność lub w miejsce świadczenia pieniężnego oraz darowizny towarów.

22% - najwyższy podatek VAT w Polsce.

25% - podatek w Europie, Danii i Szwecji.

Podatek naliczony – wynika z oryginałów faktur zakupu, które podatnik otrzymuje od sprzedającego w momencie dokonywania transakcji zakupu towarów lub usług.

Podatek należny – podatek wynikający z faktur sprzedaży, który powinien być odprowadzony do Urzędu Skarbowego po sprzedaniu i pomniejszeniu o podatek naliczony.

Gdy podatek naliczony jest większy następuje zwrot bezpośredni lub obniżka podatku w następnym miesiącu (zwrot pośredni).

Podatek akcyzowy

Podmiotem podatku akcyzowego są producenci i importerzy wyrobów akcyzowych.