ustrój w przyszłości - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ustrój w przyszłości - omówienie  - strona 1 ustrój w przyszłości - omówienie  - strona 2 ustrój w przyszłości - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

2.Jaki ustrój Unii Europejskiej w przyszłości?
2)UE - organizacja międzypaństwowa czy państwo ponadnarodowe i stosunek Polski do tego tematu
Rozważając nad ustrojem Unii Europejskiej w przyszłości, należy zacząć od krótkiego zastanawiania się nad istotą takich ustrojów jak organizacja międzypaństwowa i państwo ponadnarodowe.
Organizacją międzypaństwową jest nazywana zazwyczaj  forma międzynarodowej wielostronnej współpracy państw lub osób fizycznych bądź prawnych pochodzących z różnych krajów, która została powołana dla realizacji celów określonych w jej statucie, forma ta, oczywiście posiada stałe organy, czyli jest zinstytucjonalizowana. Wyróżnia się swa typy takich organizacji. Pierwszym rodzajem są tzw. organizacje międzyrządowe cechujące się tym, iż członkami takich podmiotów są państwa bądź inne podmioty prawa międzynarodowego. Działają na podstawie umowy międzynarodowej (która zwana może być również w prawie międzynarodowym konstytucją, statutem, traktatem, układem) posiadają podmiotowość prawną. Drugim typem jest tzw. organizacja pozarządowa, zrzeszająca różnego rodzaju podmioty w rozumieniu prawa krajowego. Statut takiej organizacji nie jest jednak w rozumieniu prawa międzynarodowego umową międzynarodową. Stwierdzić można iż organizacją międzypaństwową będzie organizacja międzyrządowa, a także pozarządowa posiadająca podmiotowość prawną w rozumieniu prawa międzynarodowego.Trzeba dodać, że obecnie organizacje międzypaństwowe są drugimi po państwach najważniejszymi uczestnikami stosunków międzynarodowych.
Co dotyczy państwa narodowego lub tzw. organizacji ponadnarodowej, jest to szczególny rodzaj organizacji międzypaństwowej, która w wyniku zakresu i rozrostu jej kompetencji tworzy samodzielny autonomiczny porządek prawny, różny od prawa międzynarodowego i od prawa krajowego jej państw członkowskich. Stanowi prawo pochodne szczególnego rodzaju - stosowane bezpośrednio w sferze wewnętrznej państw członkowskich : charakteryzujące się skutkiem bezpośrednim w sferze prawa krajowego państw członkowskich i pierwszeństwem wobec tego prawa.
Aby krótkiego opisu wyżej wymienionych pojęć chciałabym przedstawić własne postrzeganie Unii Europejskiej. Odbieram ją w kilku płaszczyznach (funkcjonalnie), np. jako:
narzędzie polityki zagranicznej,
moderator europejskich stosunków gospodarczych i handlu światowego,
forma organizacyjna stosunków międzynarodowych
Ale jak Unia Europejska jest postrzegana w świecie ? Dużo źródeł mówi o niej jak o organizacji międzypaństwowej, w strukturę której już wpatrzyliśmy się. Trzeba zatem parę słów udzielić strukturze Unii Europejskiej. Struktura Unii Europejskiej jest bardzo złożona

(…)

… Wspólnotę Węgla i Stali (EWWS) oraz Europejską Wspólnotę Atomową (Euroatom), pogłębione i rozszerzone o Unię Gospodarczo-Walutową. Pierwszy filar stanowi najlepiej rozwiniętą formę wspólnotowości. Zakres kompetencji tych organizacji jest bardzo szeroki i obejmuje np. wspólny rynek gospodarczy, unię celną, unię walutową, rynek rolny, transport i sieci transeuropejskie, przemysł, dział edukacji i kultury, naukę i postęp techniczny, ochronę zdrowia, i obywatelstwo europejskie. Filar II  tworzy Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa. Zasadnicze cele tej polityki to: - przestrzeganie wspólnych wartości, fundamentalnych interesów i niezależności Unii, - podniesienie bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich, - utrzymanie pokoju na świecie i umocnienie bezpieczeństwa międzynarodowego…
… w zakresie zwalczania przestępczości pospolitej, - współpraca sądowa w sprawach cywilnych, karnych i celnych, - zwalczanie terroryzmu krajowego i międzynarodowego, - regulowanie zasad wjazdu na teren UE i ochrona granic zewnętrznych unii, - polityka imigracyjna, regulacja pozwoleń na pobyt i podjęcie pracy przez obywateli krajów spoza Unii, - polityka azylowa. Myślę, że po zapoznaniem ze strukturą…
… międzynarodowej, a nie na mocy konstytucji w rozumieniu prawa ustrojowego, pozostawienie nazwy Państwa Członkowskie, co podkreśla właśnie ich decyzyjność oraz wskazuje na ich odrębność od Unii. Także o dążeniu państw do utrzymania statusu organizacji międzypaństwowej świadczy też określenie celów, co jest charakterystyczne dla organizacji międzynarodowych, podkreślenie tożsamości narodowej Państw członkowskich…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz