Umowa o wykorzystaniu prywatnego samochodu do celów służbowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Umowa o wykorzystaniu prywatnego samochodu do celów służbowych - strona 1 Umowa o wykorzystaniu prywatnego samochodu do celów służbowych - strona 2

Fragment notatki:

UMOWA O WYKORZYSTANIE PRYWATNEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO DO CELÓW SŁUŻBOWYCH zawarta dnia ............................................. w ............................................................... pomiędzy
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Pracodawcą
a
.......................................................................................................................................................
zamieszkałym w
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Pracownikiem.
§ 1 Pracownik oświadcza, że jest właścicielem samochodu marki ..................... o pojemności silnika ....................................... nr rejestracyjny .............................
§ 2 Strony uzgadniają warunki używania do celów służbowych samochodu określonego w § 1 .:
..............................................................................................................
§ 3 1. W zamian za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w jazdach zamiejscowych pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu za jeden kilometr przebiegu na podstawie przepisów w sprawie używania samochodów osobowych, motocykli i motorowerów do celów służbowych.
2. Każdorazowo pracodawca określa wysokość zwrotu na podstawie polecenia wyjazdu służbowego w wysokości iloczynu przejechanych kilometrów przez obowiązującą stawkę za jeden kilometr w myśl przepisów o których mowa w ust. 1
§ 4 Koszty, o których mowa w § 3 zostaną zwrócone Pracownikowi tylko wtedy gdy Pracodawca wyrazi zgodę na skorzystanie z prywatnego samochodu Pracownika w celu służbowym.
§ 5 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z możliwością jej rozwiązania przez strony bez wypowiedzenia.
§ 6 Zmiany do umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 7 W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mieć będą przepisy zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.06.1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (M. P. nr 39 poz. 387 z puźn. zm.), rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.03.1998 r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli, motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. 41 poz. 239) oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz