Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników - strona 1 Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników - strona 2 Tworzenie i zarządzanie kontami użytkowników - strona 3

Fragment notatki:

  Tworzenie i zarz ą dzanie kontami u ytkowników    Aby u ytkownik mógł korzystać z systemu operacyjnego, musi w nim mieć utworzone  konto. Konto jest zbiorem parametrów opisujących u ytkownika jak równie  przydzielonych  mu pewnych zasobów systemowych. Podstawowe parametry konta to nazwa logowania, którą  u ytkownik  musi  podać,  aby  móc  rozpocząć  pracę  w  systemie,  oraz  hasło  potrzebne  do  sprawdzenia  to samości.  Pozostałe  parametry  to  m.in.  pełna  nazwa  konta,  pory  dnia,  w  których mo liwe jest logowanie, data wygaśnięcia konta.    Konta  dzielą  się  na  wbudowane  –  są  tworzone  automatycznie  podczas  instalacji  systemu  i  charakteryzują  się  tym,  e  nie  mo na  ich  usuwać,  oraz  tworzone  przez  uprawnionych  u ytkowników  ju   w  zainstalowanym  systemie.  Jest  jeszcze  jeden  sposób  podziału kont – na konta lokalne i konta u ytkowników domenowych. Te pierwsze mogą być  tworzone na osobnych komputerach nie podłączonych do sieci, na komputerach wchodzących  w  skład  grupy  roboczej  lub  na  komputerach  nale ących  do  domeny,  lecz  nie  będących  jej  kontrolerami.  Właściciel  takiego  konta  ma  dostęp  tylko  do  lokalnych  zasobów  komputera.  Konta  u ytkowników  domenowych  mogą  być  tworzone  tylko  na  kontrolerach  domen,  natomiast ich właściciele mają dostęp do zasobów sieciowych a nie tylko lokalnych zasobów  komputera, na którym dany u ytkownik jest zalogowany.    Konwencje dotycz ą ce nazw i haseł    •  Nazwy logowania kont u ytkowników domenowych muszą być niepowtarzalne w bazie  Active Directory  •  Pełne nazwy kont u ytkowników domenowych muszą być niepowtarzalne w obrębie  domeny, w której są tworzone konta.  •  Nazwy kont u ytkowników lokalnych muszą być niepowtarzalne w obrębie maszyny, na  której są tworzone konta.  •  Nazwy logowania mogą zawierać do 20 znaków literowych i cyfrowych z pominięciem  następujących znaków o specjalnym znaczeniu: ” / \ [ ] ; ; | = , + * ?   •  Konto administratora powinno być zawsze zabezpieczone hasłem w celu uniknięcia  dostępu osób niepowołanych do tego konta  •  Hasła mogą zawierać do 128 dowolnych znaków; zalecane są hasła o długości co  najmniej ośmiu znaków i trudne do odgadnięcia, albo automatycznego wygenerowania    Uprawnienia u ytkowników    Istnieją  dwa  rodzaje  uprawnień,  którymi  mogą  dysponować  u ytkownicy  –  uprawnienia  do  wykonywania  pewnych  operacji  w  systemie  nie  związanych  z  określonymi 

(…)

… co
najmniej ośmiu znaków i trudne do odgadnięcia, albo automatycznego wygenerowania
Uprawnienia u ytkowników
Istnieją dwa rodzaje uprawnień, którymi mogą dysponować u ytkownicy –
uprawnienia do wykonywania pewnych operacji w systemie nie związanych z określonymi
zasobami, oraz prawa dostępu do poszczególnych zasobów. Drugi rodzaj uprawnień jest
tematem rozdziału „Udostępnianie zasobów”. Tutaj zostanie…

ma pełne prawa dostępu do wszystkich zasobów domeny, mo e tworzyć, modyfikować i
usuwać konta u ytkowników domenowych, oraz grupy domenowe. Konta administratora nie
mo na zablokować, mo na natomiast nadać mu inną nazwę. Wbudowanych kont
domenowych nie mo na usuwać.
Tworzenie kont u ytkowników domenowych
Do tworzenia i konfigurowania kont u ytkowników domenowych słu y narzędzie
„U ytkownicy i Komputery…
… wielu u ytkownikom, mo emy
skorzystać z mo liwości kopiowania kont. Zakładamy w ten sposób nowe konto domenowe,
które jest „kopią” ju istniejącego konta, tzn. ma w większości takie same parametry, z
wyjątkiem praw dostępu i niektórych parametrów takich jak np. adres czy telefony.
Uwaga: Przy kopiowaniu konta prawa dostępu nie są kopiowane z konta źródłowego na
konto docelowe.
Aby utworzyć kopię istniejącego konta…
… systemowego przechowywana jest w zmiennej o nazwie systemroot.
Polecenie net user
U ytkowników, zarówno lokalnych jak i domenowych mo na tworzyć, usuwać lub
modyfikować przy pomocy komendy „net user” wydawanej z wiersza poleceń. Komenda „net
user” nale y do grupy „net”, pełną listę komend z tej grupy dostajemy wydając polecenie „net
help”. Oto przykłady komendy „net user” wraz z podstawowymi opcjami:
net…
… systemowego przechowywana jest w zmiennej o nazwie systemroot.
Polecenie net user
U ytkowników, zarówno lokalnych jak i domenowych mo na tworzyć, usuwać lub
modyfikować przy pomocy komendy „net user” wydawanej z wiersza poleceń. Komenda „net
user” nale y do grupy „net”, pełną listę komend z tej grupy dostajemy wydając polecenie „net
help”. Oto przykłady komendy „net user” wraz z podstawowymi opcjami:
net…
… domenowego, nale y otworzyć „U ytkownicy
i Komputery Active Directory”, w drzewie zasobów we właściwej domenie rozwinąć folder
„U ytkownicy”, następnie prawym klawiszem myszy kliknąć wybrane konto. Z otwartej w
ten sposób listy opcji wybieramy „Kopiuj”, w oknie dialogowym „Kopiuj Obiekt –
U ytkownik” wpisujemy nazwę logowania nowego u ytkownika, wciskamy przycisk „Dalej”
i wpisujemy dwukrotnie hasło…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz