Test egzaminacyjny część 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3297
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test egzaminacyjny część 2 - strona 1 Test egzaminacyjny część 2 - strona 2

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA - TEST EGZAMINACYJNY ( 35 pytań. Powodzenia !!!!! Grupa A 1.Asymetria informacji na rynku usług kredytowych może prowadzić do następujących zjawisk: a) zmniejszenia liczby zawieranych umów kredytowych, b) ustalania cen kredytów na wysokim poziomie, c) wzrostu kosztów monitoringu sytuacji kredytobiorców, d) wszystkich powyższych zjawisk.
2.Inwestycje w kapitał ludzki mogą przyczynić się do: a) wzrostu aktywności zawodowej, b) zmniejszenia stopy bezrobocia, c) zmniejszenia strefy ubóstwa, d) wszystkich powyższych zjawisk.
3.Do pasywów banku komercyjnego możemy zaliczyć: a) obligacje rządowe, b) udzielone pożyczki, c) depozyty terminowe, d) wszystkie wymienione kategorie. 4.Eksperyment monetarny P.Volckera (stanowiący praktyczne zastosowanie koncepcji monetarystycznych w USA) przyczynił się do: a) natychmiastowej poprawy koniunktury gospodarczej, b) trwałego wzrostu inflacji, c) „schłodzenia” gospodarki amerykańskiej, d) wszystkich powyższych zjawisk.
5.Przyczyną przesunięcia krzywej popytu zagregowanego (AD) może / mogą być: a) zmiana podaży zasobów, b) zmiany technologiczne, c) zmiana dochodów realnych, d) wszystkie powyższe zjawiska.
6.Jednoczesny wzrost podaży pieniądza i wydatków budżetowych może doprowadzić do: a) inflacji strukturalnej, b) deflacji, c) inflacji popytowej, d) inflacji kosztowej.
7.W ostatnich kilkunastu latach banki centralne krajów OECD coraz częściej stosują politykę: a) nastawioną głównie na stabilizowanie agregatów monetarnych (M1 i M2), b) nastawioną głównie na stabilizowanie stóp procentowych, c) określaną mianem „inflation targeting”, d) żadną z wyżej wymienionych.
8.W modelu IS-LM inwestycje: a) są determinowane głównie przez stopę procentową, b) mają charakter autonomiczny, c) zależą od wysokości dochodu narodowego, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
9.Krzywa IS jest stosunkowo stroma (przyczyniając się do wzrostu skuteczności polityki fiskalnej), gdy: a) inwestycje i eksport netto są mało wrażliwe na zmiany stóp procentowych, b) inwestycje i eksport netto są bardzo wrażliwe na zmiany stóp procentowych, c) MPC jest wysoka, a stopa podatkowa niska, d) żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
10.Do analizy wykorzystujemy wczesnokeynesowską krzywą podaży zagregowanej. Gdy moce wytwórcze nie są w pełni wykorzystane, wzrost wydatków rządowych powinien doprowadzić do: a) wzrostu PKB i wzrostu cen, b) spadku PKB i spadku cen, c) wzrostu PKB, ale bez wzrostu cen (aż do momentu osiągnięcia poziomu Yp), d) spadku PKB i wzrostu cen.
11.W modelu keynesowskim szczególny nacisk kładzie się na: a) stronę podażową gospodarki, b) stronę popytową gospodarki, c) sposoby akumulacji kapitału, d) sposoby zwiększenia oszczędności.


(…)

…, b) spadku produkcji i spadku cen, c) tylko wzrostu produkcji, d) tylko wzrostu cen.
29.Kiedy koniunktura jest przegrzana i pojawiają się tendencje inflacyjne, bank centralny powinien: a) skupować bony skarbowe, b) obniżyć stopę rezerw obowiązkowych, c) znieść limity kredytowe, d) podwyższyć stopę redyskontową.
30.Kiedy maleją dochody gospodarstw domowych, transakcyjny popyt na pieniądz: a) zmniejsza się, b) zwiększa się, c) pozostaje taki sam w krótkim okresie, ale w długim okresie rośnie, d) popyt na pieniądz w ogóle nie reaguje na zmianę dochodów. 31.Zastosowane w USA przez A.Mellona obniżki krańcowych stóp opodatkowania w dłuższym okresie doprowadziły do: a) spadku wpływów budżetowych, b) wzrostu wpływów budżetowych, c) stabilizacji wpływów podatkowych na bardzo niskim poziomie, d…
….Do kosztów (negatywnych skutków) inflacji nie można zaliczyć: a) strat posiadaczy gotówki, b) wysokich nominalnych stóp procentowych, c) kosztów zmienianych kart dań, d) wysokich realnych stóp procentowych.
24.W ujęciu keynesowskim najlepszym posunięciem rządu prowadzącym do złagodzenia bezrobocia może być: a) zwiększanie podatków, b) utrzymywanie deficytu budżetowego, c) zbilansowanie budżetu, d) obniżenie…
… różnych dóbr w tym “wypoczynku” (ludzie mogą mniej pracować), c) ludzie starają się rezygnować z wypoczynku na rzecz dodatkowej pracy, d) żadne z powyższych.
34.Najbardziej elastycznym narzędziem polityki monetarnej są: a) stopy rezerw obowiązkowych, b) operacje otwartego rynku, c) stopy procentowe, d) pułapy kredytowe.
35.Sektor informacyjny w ostatniej dekadzie przyczynił się w USA…
… charakterystyczne są dla: a) monetaryzmu, b) szkoły keynesowskiej, c) szkoły klasycznej, d) wszystkich wymienionych szkół.
20.Ekspansywna polityka monetarna, zgodnie z analizą klasyczną przyczyni się do: a) wzrostu nominalnych zasobów pieniądza (ale bez wzrostu zasobów realnych), b) wzrostu nominalnego PKB (ale bez wzrostu realnego PKB), c) wzrostu nominalnych stóp % (ale bez wzrostu realnych stóp %), d…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz