Test egzaminacyjny-1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1267
Wyświetleń: 2352
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test egzaminacyjny-1 - strona 1 Test egzaminacyjny-1 - strona 2

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA - TEST EGZAMINACYJNY ( 35 pytań. Powodzenia !!!!! Grupa A 1.Do analizy wykorzystujemy model IS-LM. W krótkim okresie jednoczesny wzrost PKB oraz spadek stóp procentowych można uzyskać za pomocą: a) restrykcyjnej polityki budżetowej, b) restrykcyjnej polityki monetarnej, c) ekspansywnej polityki budżetowej, d) ekspansywnej polityki monetarnej. 2.Do analizy wykorzystujemy model Domara. W punkcie wyjścia gospodarka znajduje się w stanie równowagi. Przeciętna produktywność nowych inwestycji (e) = 0.3, a krańcowa skłonność do konsumpcji = 0.8. W jakim tempie powinny rosnąć inwestycje, aby gospodarka pozostała na ścieżce wzrostu zrównoważonego?: a) 3 %, b) 4 %, c) 6 %, d) 11 %. 3.Przesunięcie w prawo krzywej podaży (S) komputerów może być spowodowane przez: a) wzrost płac w przemyśle komputerowym, b) spadek cen komputerów, c) spadek cen pamięci operacyjnej , d) wszystkie powyższe czynniki. 4.Do transferów możemy zaliczyć: a) wynagrodzenie pielęgniarki, b) dochód właściciela firmy, c) zasiłek dla bezrobotnych , d) wszystkie powyższe pozycje. 5.Na rynku mamy wiele podmiotów po stronie podaży i popytu, żadna firma nie ma bezpośredniego wpływu na ostateczny poziom cen. Jest to uproszczony przykład: a) monopolu, b) oligopolu , c) konkurencji doskonałej , d) monopsonu.
6.Firma oferuje swoim pracownikom płace wyższe od poziomu równowagi. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w firmie tej: a) dojdzie do negatywnej selekcji personelu, b) wzrośnie fluktuacja personelu, c) nastąpi wzrost wydajności pracy , d) wzrośnie skłonność do „bumelowania”. 7.W obliczeniach rocznego PKB nie są uwzględniane: a) wynagrodzenia nauczycieli, b) zasiłki z opieki społecznej , c) dochody ze sprzedaży produktów rolnych, d) dochody opiekunki do dzieci (wynajmowanej ze specjalnego biura).
8.Do aktywów banku możemy zaliczyć: a) depozyty na żądanie, b) kredyty udzielone gospodarstwom domowym , c) depozyty terminowe, d) wszystkie powyższe pozycje.
9.Do analizy wykorzystujemy teorię R. Lucasa (model błędnych percepcji). Władze monetarne zwiększają tempo wzrostu podaży pieniądza ponad wcześniej ustalone pułapy. Gospodarka zareaguje prawdopodobnie w następujący sposób: a) spadnie produkcja, b) wzrośnie produkcja , c) produkcja utrzyma się na wcześniejszym poziomie, d) spadnie zatrudnienie. 10.Na dużą rolę innowacji w procesie powstawania cyklu koniunkturalnego zwracał uwagę: a) Hawtrey, b) Schumpeter , c) Schultz, d) Juglar.
11.Zgodnie z analizą Laffera przy wysokiej stopie opodatkowania (wyższej od poziomu optimum) zwiększenie podatków doprowadzi do: a) wzrostu wpływów budżetowych,

(…)

…) ekspansywnej polityki monetarnej.
15.Do opisu wydarzeń, które miały miejsce po pierwszym „szoku naftowym”, pasuje(ą) określenie(a): a) stagflacja, b) inflacja kosztowa, c) histereza, d) wszystkie powyższe.
16.Teza, według której wzrostowi cen o 1% towarzyszy wzrost o 1% nominalnych stóp procentowych nosi nazwę: a) równania obiegu pieniądza, b) hipotezy neutralności długu publicznego, c) hipotezy Fishera, d…
… zastosowanie ekspansywnej polityki monetarnej doprowadzi do: a) obniżenia naturalnej stopy bezrobocia, b) poprawy koniunktury gospodarczej, c) wyparcia inwestycji prywatnych, d) nie będzie miało wpływu na realną gospodarkę (zmienią się tylko wskaźniki nominalne).
24.Obniżenie podstawowych stóp procentowych przez NBP mogłoby doprowadzić do: a) zwiększenia napływu kapitału krótkoterminowego i wzmocnienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz