Systemy prawa- Wykład.

Nasza ocena:

4
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3388
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systemy prawa- Wykład. - strona 1

Fragment notatki:

7-stronicowa notatka w formacie docx. Notatka na podstawie wykładu z prawoznawstwa, który prowadzi dr hab. Anna Gryniuk na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W treści notatki pojawiają się takie zagadnienia jak: systemy, typy systemów, system prawa anglosaskiego, prawo kontynentalne, dyrektywy poziomej systematyzacji prawa, common law, civil law, prawo kapitalistyczne, prawo socjalistyczne, prawo muzułmańskie, prawa obywatelskie, instrumentalizacja prawa, ustawa jako źródło prawa, prawo zwyczajowej, precedensy, system prawa rzymskiego. Ponadto w treści notatki: trójpodział władzy Monteskiusza, podział prawa wg systematyzacji poziomej, kryterium podmiotowe, kryterium przedmiotowe, kryterium metody regulacji, prawo karne, cywilne, administracyjne, gałąź prawa materialnego, gałęzie prawa formalnego, instytucje prawa, prawo międzynarodowe prywatne, prawo procesowe, kodyfikacja, inkorporacja, kodeks, zależność obywatela i państwa, prawo publiczne, kryterium sposobu dochodzenia roszczeń, kryteria systematyzacji pionowej, ustawa organiczna. W wykładzie pojawiają się także takie zagadnienia jak: konstytucja, akty podustawowe, akty prawa miejscowego, moc prawna a moc obowiązująca, modele konstrukcji systemu prawa, zupełność i niesprzeczność systemu prawa, zupełność proceduralna, zupełność kwalifikacyjna, koherentność prawa, sprzeczności, luki prawne, luki spoiste w prawie, luki pozorne, kontralege, intralege, extralege.

System prawa - pojęcie; systemy - typy: system prawa kontynentalnego i anglosaskiego; konkretne systemy prawa: kryteria i dyrektywy poziomej systematyzacji prawa (podmiotowe, przedmiotowe, metod regulacji), gałąź prawa a instytucja prawa, prawo materialne a formalne. Kodyfikacja a inkorporacja, prawo publiczne a prywatne, pionowa systematyzacja prawa: hierarchia aktów normatywnych w systemie kontynentalnym prawa, moc prawna a moc obowiązująca, sprzeczność i luki w prawie
System - zbiór norm uporządkowanych wg kryteriów i dyrektyw,
System - typ -> zespół cech charakterystycznych dla porządków prawnych określonego rodzaju;
System konkretny - ogół norm, które obowiązują w określonym czasie w określonym państwie;
System prawa:
- anglosaskiego (common law)
- kontynentalnego (civil law)
- muzułmańskiego
- kapitalistycznego
- socjalistycznego
- Dalekiego Wschodu
System kapitalistyczny a socjalistyczny:
Kapitalistyczny:
- oparty na własności prywatnej i gospodarce wolnorynkowej
- demokracja parlamentarna
- prawa i wolności obywatelskie
Socjalistyczny:
- własność państwowa, gospodarka centralnie planowana
- dyktatura jednej partii
- ograniczenie/negacja podstawowych praw obywatelskich (wolność słowa, zrzeszania się)
-instrumentalizacja - prawo zostało zredukowane do instrumentu polityki partii komunistycznej, która za pośrednictwem prawa kierowała całością życia ekonomicznego, politycznego i społecznego;
System prawa anglosaskiego a kontynentalnego:
Cecha wspólna - oba zakładają prymat ustawy ( największym źródłem prawa jest ustawa)
Różnice:
a)anglosaski
- brak rozdziału procesów tworzenia i stosowania prawa (sądy mogą tworzyć prawo)
- opiera się na prawie rodzimym (prawo zwyczajowe i precedensy)
- występuje w krajach anglosaskich (Wielka Brytania, USA, Australia)
- tendencje - coraz większa rola prawa stanowionego, a maleje rola precedensów w prawie karnym i administracyjnym
b)kontynentalny:
- rozdział procesów tworzenia i stosowania prawa
- oparty na systemie rzymskim
- zakaz tworzenia prawa przez sądy
-za najwyższą formę legi

(…)

legislacji uważane są kodeksy;
- nawiązanie do trójpodziału władzy Monteskiusza
SYSTEMATYZACJA POZIOMA PRAWA
a)kryterium podmiotowe:
- incydentalna rola
- do kogo normy prawne są adresowane
- zakłada nierówność osób wobec prawa
- np. stany w USA - każdy stan ma inne prawo
- szlachcic zabił chłopa - kara główszczyzny
- chłop zabił szlachcica - kara śmierci
- obecnie rola tego prawa jest marginalna
b…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz