system polityczny i prawny UE

Nasza ocena:

5
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2639
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
system polityczny i prawny UE - strona 1 system polityczny i prawny UE - strona 2 system polityczny i prawny UE - strona 3

Fragment notatki:


SYSTEM POLITYCZNY UE  Elementy charakteryzujące demokratyczne systemy polityczne:          (wszystkie wyst. w przypadku UE)    stabilny i jasno zdefiniowany układ instytucji i zbiór zasad określających ich powiązania i strukturę wewnętrzną,    obywatele i grupy społeczne realizują potrzeby polityczne bezpośrednio lub przez partie polityczne i grupy nacisku,    decyzje kolektywne mają wpływ na dystrybucję zasobów i rozmieszczenie wartości w systemie,    ciągła interakcja (sprzężenie zwrotne) pomiędzy tymi wynikami procesów politycznych a nowymi oczekiwaniami;  Działanie systemu politycznego UE    podstawą systemu są  obywatele UE , którzy w wyborach decydują o członkach PE, tworzą partie i grupy przez które  wywierają wpływ na tworzenie polityk UE, wywierają wpływ na tworzenie prawa UE,     partie polityczne  i  grupy interesu   organizacje pośredniczące między opinią publiczną a systemem politycznym,     instytucje   poziom sprawowania władzy, tworzenie polityk UE:  o  regulacyjna – swobodny przepływ dóbr, usług, kapitału,  o  redystrybucyjna – transfer zasobów przez budżet UE,  o  stabilizacji makroekonomicznej,  o  obywatelska – poszerzanie praw ekonomicznych, politycznych i społecznych obywateli UE,  o  globalna – założenie, że UE mówi jednym głosem na arenie międzynarodowej w sprawach np. handlowych;  1,2,czasem 3 i 4  decyzje transnarodowe (parafederalne); 3,4,5  decyzje międzyrządowe  Teorie integracji europejskiej i polityki UE     neofunkcjonalizm   integracja jako proces deterministyczny  główne znaczenie mają aktorzy pozapaństwowi,     intergovernmentalizm   wywodzi się z realizmu  na integrację europejską mają wpływ interesy i działania państw,     liberalny intergovernmentalizm  proces decyzyjny ma 2 etapy:  o  I – zapotrzebowanie na politykę UE ze strony aktorów ekonomicznych i społecznych,  o  II – polityka jako efekt negocjacji międzyrządowych, przybiera formę reform traktatów i uchwał budżetowych,     rządy ponadnarodowe   rządy państw mają ograniczoną kontrolę, a instytucje wywierają niezależny wpływ na wynik  polityczny i instytucjonalny,     instytucjonalizm wyboru racjonalnego   tworzenie formalnych modeli danej sytuacji negocjacji politycznych;  * integracja   scalanie mniejszych jednostek w większe, zwiększa intensywność interakcji między uczestnikami,  *integracja  polityczna  lub  gospodarcza     stadia integracji gospodarczej :   o  strefa wolnego handlu,   o  unia celna,   o  wspólny rynek,   o  unia gospodarcza i walutowa            (

(…)

… ta akcentuje autonomię, odrębność
państw członkowskich  oznacza, że UE nie ma przekształcić się w państwo,
10. zasada poszanowania wolności, demokracji, praw człowieka, podstawowych wolności oraz państwa prawnego.
1.
SYSTEM PRAWNY UE
Podstawami prawnymi funkcjonowania UE są traktaty:







Traktat o EWWiS – 1951,
Traktaty Rzymskie (EWG) – 1957,
Traktat z Maastricht – 1992,
Jednolity Akt Europejski – 1986,
Traktat Amsterdamski – 1997,
Traktat Nicejski – 2001,
Traktat Lizboński – 2007;
założycielskie
Źródła prawa UE


prawo pierwotne:
o nadal obowiązujące traktaty założycielskie  o EWG, TUE, TEWEA,
o traktaty rewizyjne  o fuzji ’65, JAE, TUE, Amsterdam, Nicea, Lizbona,
o traktaty akcesyjne  6 dot. poszczególnych rozszerzeń,
o ogólne zasady prawa UE  równości i niedyskryminacji…
… i walutowa
o *integracja całkowita.
(kryteria konwergencji)
Klasyfikacja instytucji i organów UE:



instytucje  RE, Rada, PE, KE, TSUE, TO, EBC,
organy  Komitet Regionów, Komitet Ekonomiczno – Społeczny, EBI, EFI,
agencje i inne inicjatywy o charakterze zorganizowanym  Europol;
ZASADY DZIAŁANIA UE
zasada kompetencji powierzonych  UE ma tyle kompetencji, ile powierzyły jej państwa członkowskie…
…;
**zalecenia i opinie


nie są wiążące prawnie,
razem z innymi aktami niewiążącymi, aktami nienazwanymi, są częścią tzw. miękkiego prawa UE (soft law),
Umowy międzynarodowe zawierane przez UE






wiążą instytucje i państwa członkowskie oraz stanowią integralną część porządku prawnego UE,
interpretowane przez TSUE,
podstawą zawarcia przez UE umowy międzynarodowej mogą być traktaty lub wiążące prawo…
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz