Świadczenia rodzinne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Świadczenia rodzinne - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia w niej poruszane, to między innymi:
zasiłek rodzinny, świadczenia opiekuńcze.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (jt. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.). Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. Nr 130, poz. 903).
Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1). zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego 2). świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. 3). zapomoga wypłacana przez gminy (nie jest przyznawana na terenie Gminy Wrocław)
4). jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka
Świadczenia rodzinne przysługują:
- obywatelom polskim;
- cudzoziemcom do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym;
- cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (jt. Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 ze zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują łącznie z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa powyżej, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed złożeniem wniosku oraz przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.
1). Zasiłek Rodzinny
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje: - rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka; - opiekunowi faktycznemu dziecka; - osobie uczącej się, > jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty

(…)

… dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia.. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.
Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku?
- wypełniony wniosek
- kserokopie dokumentów tożsamości obojga rodziców
- akt urodzenia
… nie przysługuje: - osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeżeli pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości finansowane są z budżetu państwa albo z Narodowego Funduszu Zdrowia; - osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. b). Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością…
… z tej formy świadczenia opłacana będzie składka emerytalno-rentowa, jeżeli mają do tego prawo zgodnie z innymi przepisami. Osoba otrzymująca zasiłek stały na podstawie przepisów o pomocy społecznej do dnia 1 maja 2004 r. w związku z pielęgnacją dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz