Studia II stopnia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stacjonarne, SUM, wymagania na studia.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stacjonarne, SUM, wymagania na studia. - strona 1

Fragment notatki:

in. przelicznik ocen z egzaminu licencjackiego, który jest brany pod uwagę podczas przyjęć na studia II stopnia.

DZIAŁ II
WARUNKI i TRYB PRZYJMOWANIA NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
§ 6
1. Studia stacjonarne drugiego stopnia są przeznaczone dla osób posiadających dyplom licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędny.
2. Studia stacjonarne drugiego stopnia są prowadzone na kierunkach:
1) WYDZIAŁ BIOLOGII I NAUK O ŚRODOWISKU:
Biologia
Inżynieria środowiska
2) WYDZIAŁ FILOZOFII CHRZEŚCIJAOSKIEJ:
Filozofia
Ochrona Środowiska
3) WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH:
Matematyka
Informatyka Chemia
Fizyka
4) WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH:
Politologia
Socjologia
Archeologia
Historia (w tym specjalności: Historia Cywilizacji Śródziemnomorskiej, Muzykologia Kościelna)
Historia Sztuki
Muzeologia
Europeistyka
Ochrona dóbr kultury i środowiska
5) WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH:
Filologia polska
Kulturoznawstwo
6) WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH:
Pedagogika
7) WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI:
Administracja
Stosunki międzynarodowe
8) WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ:
Nauki o rodzinie
§ 7
1. Kwalifikacja na studia stacjonarne drugiego stopnia, prowadzone na wydziałach, o których mowa w § 6 ust. 2, z wyłączeniem Wydziału Nauk Pedagogicznych oraz Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych, odbywa się według poniższych zasad, z zastrzeżeniem ust. 3-6:
1) W przypadku, gdy liczba kandydatów na studia stacjonarne drugiego stopnia przekroczy zaplanowany limit miejsc, na podstawie danych pomiaru przeprowadzonego przez Biuro Rekrutacji w terminie określonym przez harmonogram rekrutacji, i limit ten nie zostanie zwiększony, komisja rekrutacyjna przeprowadza kwalifikację wszystkich kandydatów. Na podstawie kwalifikacji tworzona jest lista rankingowa. Kwalifikacja odbywa się wówczas według poniższych zasad:
a) Absolwenci studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich ukończonych w UKSW, są kwalifikowani na studia drugiego stopnia, na podstawie średniej ocen z toku studiów, która jest przeliczana na wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego według wzoru:
W = s * 22
gdzie:
W - wynik końcowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów.
b) Kandydaci na studia drugiego stopnia z innych uczelni są kwalifikowani na podstawie:
- średniej ocen z toku studiów;
- oceny z egzaminu pisemnego lub rozmowy kwalifikacyjnej;
według wzoru:
W = (s*20*0,5)+(p*0,5)
gdzie:
W - wynik koocowy postępowania kwalifikacyjnego,
s - średnia ocen z toku studiów,
p - punkty za egzamin pisemny lub rozmowę kwalifikacyjną powstałe w wyniku przeliczenia oceny w skali 2-5 na ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz