Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 9.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 9. - strona 1

Fragment notatki:Test dotyczy wszystkich kierunków i stanowi 80 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia.

      Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,          z których tylko jedna jest prawidłowa.    1.  Możliwości  finansowe  konsumenta  opisuje  równanie:  2x + 4y  =  100.  Jeżeli  dochód 
konsumenta wzrósł o 50%, to linia ograniczenia budżetowego przesunęła się: a)  równolegle w prawo bez zmiany kąta nachylenia b)  równolegle w lewo bez zmiany kąta nachylenia c)  w lewo i zwiększył się kąt jej nachylenia względem osi odciętych d)  w prawo i zmniejszył się kąt jej nachylenia względem osi odciętych 
 2.  Przeanalizuj rysunek i wskaż, które z poniższych zdarzeń mogło spowodować zaznaczoną 
strzałką zmianę położenia linii ograniczenia budżetowego konsumenta. a)  obniżenie stawki podatku VAT na dobro X b)  podwyższenie stawki podatku VAT na dobro X c)  obniżenie stawki podatku VAT na dobro Y d)  podwyższenie stawki podatku VAT na dobro Y 
  
3.  Zachowania konsumentów preferujących różnorodność charakteryzują: 
a)  wklęsłe krzywe obojętności b)  wypukłe krzywe obojętności c)  linie obojętności będące prostymi o nachyleniu ujemnym d)  linie obojętności będące prostymi o nachyleniu dodatnim 
       
 
1 4.  Przeanalizuj poniższy rysunek przedstawiający sytuację firmy doskonale konkurencyjnej i 
wskaż prawidłową odpowiedź: a)  pole OABC to pole zysku ekonomicznego b)  pole BCDE to pole kosztu stałego c)  pole ODEA to pole kosztu stałego d)  pole ODEA to pole kosztu całkowitego 
 
  AVC   ATC 
MC 
    MC 
ATC 
    MR 
AVC 


MR 

 
Q – wielkość produkcji; ATC – koszt przeciętny całkowity; AVC – koszt przeciętny zmienny; MC – koszt krańcowy; MR – utarg krańcowy  5.  Które  z  poniższych  stwierdzeń  NIE  może  zostać  zaliczone  do  założeń  modelu  pełnego 
monopolu? a)  firma może wpływać na cenę swojego produktu b)  produkt wytwarzany na rynku ma liczne substytuty c)  monopolista  zna  potencjalne  wielkości  popytu  na  swój  produkt  przy  różnych 
poziomach cen 
d)  brak możliwości wejścia do gałęzi 
 
6.  Według modelu Bertranda oligopoliści spodziewają się, że zmieniając: 
a)  wielkość własnej produkcji, nie spowodują korekty cen ustalonych przez konkurenta b)  wielkość  własnej  produkcji,  nie  spowodują  korekty  wielkości  produkcji  ustalonych 
przez konkurenta 
c)  cenę własnego produktu, nie spowodują korekty cen ustalonych przez konkurenta d)  cenę własnego produktu, nie spowodują korekty wielkości produkcji ustalonych przez 

(…)

… oferowany jest produkt
16. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier określenie „gra nieskończona” oznacza,
że:
a) funkcje wypłat zawierają wypłaty równe +∞ lub –∞
b) bierze w niej udział nieskończona ilość uczestników
c) gra może trwać nieskończenie długo
d) przynajmniej jeden z uczestników gry ma do dyspozycji nieskończoną liczbę strategii
17. W konkurencji monopolistycznej firmy konkurują…
… pracy
c) na rynku pracy mamy do czynienia z pracownikami o różnych kwalifikacjach
d) podaż pracy rośnie wraz ze wzrostem płac realnych, a maleje, gdy płace realne spadają
38. Zgodnie z teorią gier spośród dwóch gier o takiej samej wartości oczekiwanej i różnych
wariancjach osoba charakteryzująca się skłonnością do ryzyka wybierze tę, która:
a) ma niższą wariancję
b) ma wyższą wariancję
c) ma wariancję…
… przez konkurenta
b) wielkość własnej produkcji, nie spowodują korekty wielkości produkcji ustalonych
przez konkurenta
c) cenę własnego produktu, nie spowodują korekty cen ustalonych przez konkurenta
d) cenę własnego produktu, nie spowodują korekty wielkości produkcji ustalonych przez
konkurenta
7. W wykorzystywanej przez ekonomię teorii gier określenie „gra skończona” oznacza, że:
a) funkcje wypłat nie zawierają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz