Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 7.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 7. - strona 1

Fragment notatki:Test dotyczy wszystkich kierunków i stanowi 80 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia.

     Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,          z których tylko jedna jest prawidłowa.   1.  Merkantylizm to doktryna głosząca potrzebę: 
a)  silnego  zaangażowania  się  państwa  w  procesy  gospodarcze,  w  tym  w 
uprzemysłowienie kraju i protekcjonizm celny 
b)  wprowadzenia swobody działania gospodarczego c)  włączenia się państwa w rozwiązywanie problemów społecznych d)  liberalizacji handlu zagranicznego 
 
2.  Program  stabilizacyjny  –  sformułowany  na  początku  okresu  transformacji  polskiej 
gospodarki – wśród priorytetowych celów wymieniał: a)  zwiększenie urzędowej regulacji cen b)  ochronę gospodarki przed konkurencyjnym importem  c)  przywrócenie równowagi rynkowej i zdławienie inflacji d)  pobudzenie  popytu  w  gospodarce,  między  innymi  przez  wzrost  wydatków 
budżetowych i uwolnienie płac 
 
3.  Przykładem działań podejmowane w ramach tzw. polityki interregionalnej jest: 
a)  formułowanie  i  realizacja  polityki  rozwoju  społeczno  –  gospodarczego  danego 
regionu 
b)  tworzenie optymalnej struktury przestrzennego zagospodarowania kraju c)  promocja regionu d)  dostarczanie  określonego  zakresu  dóbr  i  usług  publicznych  przez  władze  danego 
regionu 
 
4.  Do  instrumentów  polityki  pieniężnej  oddziałujących  na  płynność  banków  NIE  zalicza 
się: a)  stopy dyskontowej b)  operacji otwartego rynku c)  rezerw obowiązkowych d)  kursu walutowego 
 
5.  Do specyficznych środków polityki cenowo – dochodowej NIE zalicza się: 
a)  negocjacji trójstronnych b)  płacy minimalnej c)  podatku od wartości dodanej d)  indeksacji płac 
 
6.   Leseferyzm to doktryna: 
a)  wzywająca do likwidacji prywatnej własności środków produkcji b) oparta na idei państwa opiekuńczego c)  głosząca, że państwo nie powinno ingerować w sferę gospodarczą d) uzasadniająca potrzebę rozwoju kolonializmu 
 
 
1 7.   Wśród głównych kosztów działań stabilizacyjnych, realizowanych w Polsce na początku 
lat 90-tych, można wymienić: a)  gwałtowny wzrost bezrobocia i głęboką recesję b) gwałtowny wzrost kursu złotego i zahamowanie polskiego eksportu c)  zachwianie równowagi na rynku towarów d) silny wzrost wydatków zbrojeniowych 
 8.   Polityka intraregionalna jest polityką realizowaną przez: 
a)  władze regionalne b) centralne organy władzy państwowej c)  organy ponadnarodowe ugrupowań integracyjnych d) zorganizowane grupy społeczne podejmujące działania w celu wywierania wpływu na 
sprawy publiczne (jak np. związki zawodowe, stowarzyszenia) 

(…)

… jest polityką będącą w gestii:
a) wyłącznie władz samorządowych
b) władz regionalnych
c) organów ponadnarodowych ugrupowań integracyjnych
d) centralnych organów władzy państwowej
15. Funkcja redystrybucyjna polityki budżetowej służy:
a) wpływaniu na podział dochodów w społeczeństwie przez redukowanie i uzupełnianie
dochodów indywidualnych
b) zapewnieniu stabilności cen
c) zapewnieniu wysokiego tempa wzrostu…
… publicznego
c) występowanie pozytywnych dla środowiska naturalnego efektów zewnętrznych
towarzyszących procesom produkcji i konsumpcji
d) możliwość utworzenia nowych urzędów i miejsc pracy dla urzędników
20. Pasywna polityka budżetowa:
a) nie oddziałuje na popyt globalny
b) wymaga międzynarodowej koordynacji
c) wymaga każdorazowego dostosowywania przez rząd instrumentów polityki do zmian
sytuacji…
… na rynku towarów
d) silny wzrost wydatków zbrojeniowych
8.
Polityka intraregionalna jest polityką realizowaną przez:
a) władze regionalne
b) centralne organy władzy państwowej
c) organy ponadnarodowe ugrupowań integracyjnych
d) zorganizowane grupy społeczne podejmujące działania w celu wywierania wpływu na
sprawy publiczne (jak np. związki zawodowe, stowarzyszenia)
9.
W ramach funkcji alokacyjnej polityki…

d) jest równoznaczna z konwergencją nominalną
26. Korygowaniu nadmiernych rozpiętości w poziomie dochodów społeczeństwa służy:
a) regulacja podaży pieniądza w gospodarce
b) dążenie do zrównoważenia budżetu
c) progresja podatkowa i zasiłki społeczne
d) zwiększenie amplitudy wahań koniunkturalnych
27. Ekonomia podaży:
a) traktuje aktywną interwencję państwa jako szkodliwą
b) podziela poglądy głoszone…
… ekonomicznych instrumentów polityki żywnościowej, są:
a) zasady ustanawiania i przenoszenia praw własności oraz obrotu ziemią
b) kontrola cen, ceł i subsydiów
c) rozwój infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich
d) finansowanie działalności badawczo – rozwojowej w dziedzinach związanych z
rolnictwem
30. Według idei głoszonych przez szkołę neoklasyczną deficyt budżetowy:
a) może okazać się skutecznym środkiem polityki stabilizacyjnej
b) jest skuteczny w usuwaniu rzeczywistych przyczyn zjawisk kryzysowych, w tym
przeszkód o charakterze strukturalnym
c) zwiększa skłonność podmiotów gospodarczych do inwestowania
d) wywołuje efekt wypychania inwestycji i wydatków prywatnych
ODPOWIEDZI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a
c
b
d
c
c
a
a
c
d
c
b
c
d
a
b
a
c
a
d
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5
21
22
23
24
25
26
27…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz