Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 6.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 6. - strona 1

Fragment notatki:Test dotyczy wszystkich kierunków i stanowi 80 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia.

      Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,          z których tylko jedna jest prawidłowa.     1.  Baza monetarna to: 
a)  łączna  ilość  banknotów  i  bilonu,  znajdujących  się  w  obiegu  pozabankowym  plus 
depozyty ludności 
b)  łączna ilość banknotów i bilonu, znajdujących się w obiegu pozabankowym c)  łączna  ilość  banknotów  i  bilonu,  znajdujących  się  w  obiegu  pozabankowym  oraz 
będących w posiadaniu banków 
d)  łączna ilość banknotów i bilonu w posiadaniu banku centralnego 
 
2.  Decyzję  władz  monetarnych  kraju  o  zmniejszeniu  wartości  własnego  pieniądza 
względem innych walut nazywamy: a)  dewaluacją b)  rewaluacją c)  reemisją d)  monetyzacją 
 3.  Krańcowa skłonność do konsumpcji, to: 
a)  stosunek przyrostu dochodu do jego dotychczasowej wielkości b)  część całkowitego dochodu gospodarstw domowych przeznaczana na konsumpcję c)  część dodatkowego dochodu gospodarstw domowych przeznaczana na konsumpcję d)  stosunek przyrostu konsumpcji do jej dotychczasowej wielkości 
 4.  Według  keynesowskiego  modelu  gospodarki  spadek  krańcowej  skłonności  do 
konsumpcji powoduje: a)  zmniejszenie zagregowanego popytu i produktu gospodarki b)  zmniejszenie zagregowanego popytu i wzrost produktu gospodarki c)  zwiększenie zagregowanego popytu i spadek produktu gospodarki d)  zwiększenie zagregowanego popytu i produktu gospodarki 
 5.  Który  z  czynników  spowoduje  przesunięcie  w  prawo  krzywej  zagregowanego  popytu 
(AD) w modelu AS – AD? a)  ograniczenie deficytu budżetu państwa b)  spadek podaży pieniądza c)  wzrost oczekiwanej inflacji d)  spadek oczekiwanej inflacji 
    6.  Który z poniższych rysunków ilustruje gospodarkę opisaną modelem klasycznym:  
 
1 B P A  P AS AS AD AD Y Y 
 C P P D AS AS AD AD Y Y 
 
 
a)  A b) B c)  C d) D 
 
7.  Pod pojęciem cyklu koniunkturalnego rozumie się: 
a)  naprzemienne spadki i wzrosty ogólnego poziomu cen b)  oscylacje poziomu bezrobocia wokół linii trendu c)  odchylenia faktycznego produktu od jego poziomu potencjalnego d)  wahania  produktu  gospodarki,  którym  towarzyszą  zmiany  poziomu  zatrudnienia          
i poziomu cen 
 8.  Niedostosowanie rodzajowe popytu na pracę i podaży pracy to bezrobocie: 
a)  naturalne b)  frykcyjne c)  keynesowskie d)  strukturalne 
 
9.  Które z poniższych działań polityki gospodarczej może spowodować inflację? 
a)  restrykcyjna polityka fiskalna b)  restrykcyjna polityka pieniężna 

(…)

… miejsce pracy w poszukiwaniu lepiej płatnego zajęcia:
a) należy do zasobu bezrobotnych przymusowo
b) pozostaje poza zasobem czynnych zawodowo
c) należy do zasobu bezrobocia frykcyjnego
d) należy do zasobu bezrobocia strukturalnego
19. Inflacja wywołana przez wzrost cen energii to przykład inflacji:
a) popytowej
b) kosztowej
c) strukturalnej
d) dochodowej
20. Według ilościowej teorii pieniądza zmiany cen…

restrykcyjnej polityki pieniężnej:
a) podniesienie stóp procentowych
b) sprzedaż bonów pieniężnych przez bank centralny
c) skup papierów wartościowych przez bank centralny na otwartym rynku
d) podwyższenie stopy rezerw obowiązkowych w bankach komercyjnych
23. Które z poniższych działań należy do instrumentów ekspansywnej polityki fiskalnej?
a) zwiększenie wydatków państwa na zakup dóbr
b) podwyższenie stopy…
… alternatywny utrzymywania oszczędności w gotówce:
a) wyrażony jest przez nominalną stopę procentową
b) określony jest przez nominalny zasób pieniądza
c) równy jest stopie inflacji
d) wynosi zero
33. Według keynesowskiego modelu gospodarki zwiększenie podaży pieniądza spowoduje:
a) zwiększenie popytu inwestycyjnego
b) zmniejszenie popytu konsumpcyjnego
c) zmniejszenie realnego produktu
d) wzrost stopy…
…. o jeden punkt
procentowy) spowoduje, że nominalna stopa procentowa:
a) obniży się o tyle samo
b) wzrośnie, lecz nie wiadomo, o ile
c) wzrośnie o tyle samo
d) obniży się, lecz nie wiadomo, o ile
50. Przy płynnym kursie walutowym wzrost ceny 1 euro o 1 grosz oznacza:
a) deprecjację złotówki
b) aprecjację złotówki
c) dewaluację złotówki
d) rewaluację złotówki
51. Pieniądzem NIE jest:
a) gotówka
b) weksel
c) karta…
… wartości pieniądza krajowego względem walut zagranicznych
b) proces spadku wartości pieniądza krajowego względem walut zagranicznych
c) wzrost ogólnego poziomu cen
d) wzrost siły nabywczej pieniądza
13. Według keynesowskiego modelu gospodarki skutkiem wzrostu wydatków publicznych
na zakup dóbr jest:
a) wzrost eksportu
b) wzrost produktu realnego
c) obniżenie poziomu cen
d) zmniejszenie zatrudnienia
14…
…. Według keynesowskiego modelu gospodarki wysoka wrażliwość popytu na pieniądz na
zmiany stopy procentowej:
a) ogranicza skuteczność polityki fiskalnej
b) zwiększa skuteczność polityki fiskalnej
c) ogranicza skuteczność polityki pieniężnej
d) zwiększa skuteczność polityki pieniężnej
44. Jaką politykę stosuje bank centralny, gdy sprzedaje papiery wartościowe w ramach
operacji otwartego rynku?
a) ekspansję pieniężną
b…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz