Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 4.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 4. - strona 1

Fragment notatki:Test dotyczy wszystkich kierunków i stanowi 80 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia.

    Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi,          z których tylko jedna jest prawidłowa.  1.  Pakt lanckoroński zawarty w Polsce w 1923 roku dotyczył: 
a)  kwestii odszkodowań niemieckich b)  postulatów płacowych związków zawodowych c)  zasad reformy rolnej d)  polsko – czechosłowackiej strefy wolnego handlu 
 2.  Strajk górników brytyjskich w 1926 roku spowodował: 
a)  kryzys energetyczny w Polsce b)  solidarnościowe wystąpienia górników polskich c)  załamanie złotego d)  wejście polskiego eksportu węgla na rynki skandynawskie 
 3.  Konstytucja Księstwa Warszawskiego z 1807 roku: 
a)  uwłaszczała chłopów b)  znosiła pańszczyznę c)  likwidowała rentę feudalną d)  zrównywała obywateli wobec prawa 
 4.  Ksawery Drucki – Lubecki był: 
a)  ministrem skarbu Królestwa Polskiego w latach 20-tych XIX wieku b)  namiestnikiem Galicji, który przygotował tam reformę uwłaszczeniową c)  kierownikiem resortu finansów PKNW w 1944 roku d)  pierwszym prezesem Banku Polskiego SA 
 5.  Podczas  "dyskusji  CUP-owskiej"  w  1948  roku  głównym  antagonistą  Czesława 
Bobrowskiego był: a)  Marceli Nowotko b)  Stanisław Mikołajczyk c)  Eugeniusz Kwiatkowski d)  Hilary Minc  
6.  Leseferyzm był to: 
a)  nowy  sposób  wytopu  surówki  żelaza,  który  odegrał  istotną  rolę  podczas  drugiej 
rewolucji przemysłowej 
b)  radykalny odłam ruchu związkowego, nawołujący do niszczenia maszyn c)  odmiana merkantylizmu, kładąca nacisk na ochronę praw pracowników d)  doktryna, że państwo nie powinno wtrącać się do gospodarki 
 7.  System Rezerwy Federalnej to: 
a)  amerykański bank centralny, utworzony w 1913 roku b)  amerykańskie zasoby złota, zdeponowane w Fort Knox po 1936 roku c)  niemiecki system rezerw walutowych, utworzony po reformie w 1948 roku d)  zasoby  finansowe  Międzynarodowego  Funduszu  Walutowego  utworzone  po 
konferencji w Bretton Woods 
 
1 8.  Nowy Ład to nazwa: 
a)  radzieckiej polityki gospodarczej po 1921 roku b)  polityki gospodarczej prezydenta F. D. Roosevelta w USA c)  polityki gospodarczej III Rzeszy d)  specjalnych  stosunków  gospodarczych  łączących  Wielką  Brytanię  z  jej  dawnymi 
koloniami 
 9.  W  latach  1984  –  1985  rząd  Margaret  Thatcher  zwycięsko  wyszedł  z  konfrontacji  ze 
strajkiem: a)  dokerów b)  kontrolerów lotu c)  służby zdrowia d)  górników 
 10.  Rewolucja Meidżi to: 
a)  powstanie antyeuropejskie w Chinach w latach 1876 – 1879 b)  proces modernizacji Japonii po 1868 roku 

(…)

… w kraj rolniczy
d) powojenną integrację gospodarczą Europy
50. Rubel transferowy był:
a) walutą radziecką w latach 1947 – 1960
b) walutą rozliczeniową używaną od 1963 roku w Radzie Wzajemnej Pomocy
Gospodarczej (RWPG)
c) walutą rozliczeniową Wspólnoty Niepodległych Państw po 1991 roku
d) walutą białoruską po 1991 roku
51. Premier Władysław Grabski podał się w 1925 roku do dymisji z powodu:
a) wotum nieufności w Sejmie
b) stanu zdrowia
c) żądań Związku Radzieckiego
d) konfliktu z prezesem Banku Polskiego
52. Waluta w Generalnej Guberni nosiła nazwę:
a) marka polska
b) złoty polski
c) marka niemiecka
d) czerwoniec
53. W zaborze pruskim poddaństwo osobiste chłopów zostało zniesione w roku:
a) 1795
b) 1807
c) 1848
d) 1886
54. Dekret o reformie rolnej w Polsce z 1944 roku dotyczył majątków powyżej:
a) 5…
… i Austriaków
b) ciężkich działań wojennych
c) ewakuacji fabryk w głąb Rosji
d) akcji sabotażowych
14. Przeprowadzone w Galicji pod koniec XVIII wieku tzw. reformy józefińskie
doprowadziły do:
a) zniesienia serwitutów
b) ograniczenia pańszczyzny
c) uwłaszczenia chłopów
d) parcelacji wielkich majątków ziemskich
2
15. Reforma walutowa w Polsce w 1950 roku polegała na:
a) uwolnieniu kursu złotego
b) zastąpieniu marki polskiej złotym w relacji 10 000 : 1
c) zastąpieniu starego złotego nowym w relacji 100 : 1
d) zastąpieniu starego złotego nowym w relacji 10 000 : 1
16. Napoleońska blokada kontynentalna wprowadzona w 1806 roku miała na celu:
a) podkopanie mocarstwowej pozycji Rosji
b) utrzymanie w Europie korzystnych dla Francji wysokich cen rolnych
c) zamknięcie Europy przed tanim importem ze Stanów…

b) złotego bloku
c) strefy franka
d) strefy dolara
42. W ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego zbudowano fabrykę opon w:
a) Olsztynie
b) Czechowicach-Dziedzicach
c) Dębicy
d) Kwidzynie
43. Reforma uwłaszczeniowa w Królestwie Polskim nastąpiła w roku:
a) 1807
b) 1831
c) 1848
d) 1864
44. Kariera Łodzi jako ośrodka przemysłu włókienniczego rozpoczęła się:
a) przed pierwszym rozbiorem Polski
b…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz