Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 1.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Studia II stopnia, Szkoła Główna Handlowa, stacjonarne/niestacjonarne, test, SUM, zagadnienia na studia, część 1. - strona 1

Fragment notatki:Test dotyczy wszystkich kierunków i stanowi 80 % punktacji wymaganej przy dostaniu się na studia.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

(…)

…, notariusza etc,
współczesna koncepcja globalnej integracji firm z jednej branŜy.
10. Terminem “system z Bretton Woods” określa się:
a)
b)
c)
d)
oparcie rozliczeń międzynarodowych na prymacie dolara, dzięki jego wymienialności na
złoto,
dostawę sprzętu wojskowego, uzbrojenia oraz Ŝywności krajom Koalicji antyfaszystowskiej,
na podstawie Ustawy Kongresu USA z roku 1941,
program polityki gospodarczej USA…
… poniŜszą tabelę do rozwiązania zadań 22 – 24:
Wielkość produkcji (szt.)
0
1
2
3
4
5
6
7
Koszty całkowite (tys. zł)
15
35
50
65
85
110
140
175
3
22. Koszty stałe produkcji przedstawionej w tabelce wynoszą (tys.zł):
a)
b)
c)
d)
15,
20,
22,
19.
23. Ile wynosi przeciętny koszt zmienny przy produkcji równej pięciu jednostkom?
a)
b)
c)
d)
15,
20,
22,
19.
24. Ile wynosi przeciętny koszt całkowity przy produkcji…
…. W którym roku został podpisany i ratyfikowany I Traktat Handlowy między Polską a ZSRR, który
regulował wzajemne kontakty handlowe w okresie międzywojennym:
a)
b)
c)
d)
1939,
1949,
1924,
1935.
3. Reforma skarbowa i walutowa Władysława Grabskiego rozpoczęta w 1924 roku obok zahamowania
hiperinflacji zakładała między innymi:
a)
b)
c)
d)
wprowadzenie jako waluty narodowej złotego, opartego o parytet franka szwajcarskiego
… jedności,
popyt ma elastyczność ujemną.
18. Jak naleŜy określić towar, na który popyt obniŜa się wraz ze wzrostem dochodu konsumentów?
a)
b)
c)
d)
dobro normalne,
dobro Giffena,
dobro niŜszego rzędu,
dobro pierwszej potrzeby.
19. ZałóŜmy, Ŝe obniŜenie ceny o 5 % zwiększa wielkość popytu o 2 %. Elastyczność cenowa wynosi
więc:
a)
b)
c)
d)
plus 2,5,
plus 0,4,
minus 2,5,
minus 0,4.
20. Depozyt bankowy…
…,
za mało danych, nie moŜna obliczyć.
45. Przykładem podatku bezpośredniego jest:
a)
b)
c)
d)
podatek VAT,
akcyza,
cło importowe,
podatek dochodowy.
46. Termin „bezrobocie keynesowskie” to inaczej:
a)
b)
c)
d)
bezrobocie wynikające z niedostatku popytu,
bezrobocie strukturalne,
bezrobocie frykcyjne,
bezrobocie naturalne.
PoniŜszy rysunek przedstawia krótkookresowy keynesowski model IS-LM dla gospodarki
zamkniętej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz