Struktura społeczna w perspektywie klasowej- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Struktura społeczna w perspektywie klasowej- opracowanie - strona 1 Struktura społeczna w perspektywie klasowej- opracowanie - strona 2 Struktura społeczna w perspektywie klasowej- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Struktura społeczna w perspektywie klasowej.
Termin "klasa" wprowadził do nauki Adam Ferguson /1723 - 1816/. Z czasem stał on się terminem powszechnie /nie tylko przez K. Marksa i F. Engelsa/ używanym przez przedstawicieli nauk społecznych, choć przy jednocześnie dużych różnicach znaczeniowych. Sposoby ujmowania struktury klasowej w socjologicznej refleksji nad funkcjonowaniem życia społecznego były i są dość zmienne, można jednak wskazać w nich pewne wspólne, przyjmowane zazwyczaj implicite /w sposób milczący/ założenia. Założenia te możemy sformułować w formie zdań twierdzących następującej treści:
struktura klasowa to określony system zbiorowości społecznej, między którymi zachodzą różnorakie związki i zależności, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, struktura społeczna, rozpatrywana z perspektywy struktur klasowej to struktura, w której poszczególne pozycje, zarówno jednostkowe jak i grupowe związane są z przywilejami i upośledzeniami /deprawacjami/ wyznaczonymi według kryteriów społecznych a nie biologicznych, pojęcie struktury klasowej odnoszone jest zawsze do zbiorowości najwyższego rzędu /do makrostruktur/ , stąd też w każdym społeczeństwie wyróżnia się niewiele /kilka/ klas i to na podstawie szczególnie istotnych, doniosłych kryteriów przynależność poszczególnych jednostek do określonych klas społecznych jest względnie trwała zaś wszelkie możliwe procesy awansu lub deklasacji traktowane są zazwyczaj jedynie jako odchylenia od dominującej tendencji do petryfikacji struktur klasowych. Część założeń służących do analizy struktur klasowej formułowana jest jednak wprost /explicite/. Do najważniejszych należą założenia, zgodnie z którymi:
ludzie należący do różnych klas są "wyżej" lub "niżej" względem siebie z punktu widzenia jakiejś istotnej cechy położenia społecznego /dochodu, wykształcenia, udziału we władzy, prestiżu (uznania) społecznego/ a więc zarazem z punktu widzenia określonych przywilejów społecznych,
podstawowe różnice między klasami polegają na tym, iż skupiają one na ogół ludzi o odrębnych a niekiedy nawet przeciwstawnych interesach, ludzie należący do różnych klas różnią się między sobą treściami świadomości a więc przede wszystkim przekonaniami na temat swojej przynależności grupowej /klasowej/ , swoich interesów, mają tym samym wyraźną skłonność do odczuwania solidarności z innymi członkami własnej grupy a zarazem poczucie antagonizmu w stosunku do innych grup traktowanych jako obce,
klasy stanowią przykład zbiorowości względnie izolowanych w stosunku do innych zbiorowości; szczególnie zaznacza się to na gruncie kontaktów towarzyskich, choć odnosi się to również do innych kontaktów społecznych.


(…)

…, a więc taka sytuacja, w której poszczególne jednostki i grupy w różnym stopniu partycypują w tych podstawowych wyznacznikach położenia społecznego określana jest mianem dekompozycji cech położenia społecznego.
Za najważniejszy rodzaj stratyfikacji we współczesnych społeczeństwach zachodnich, w tym również w Polsce, uważany jest układ klasowy. Za P .L. Bergerem możemy powiedzieć, iż klasy to " /..../ taki typ stratyfikacji, w którym zasadnicza pozycja w społeczeństwie określana jest głównie przez kryteria ekonomiczne. W takim społeczeństwie pozycja społeczna jaką ktoś osiąga jest z zasady ważniejsza od tej, z którą się narodził /chociaż większość ludzi uznaje, że ta ostatnia ma wielki wpływ na tę pierwszą/ . Dla społeczeństwa klasowego charakterystyczny jest także wysoki stopień ruchliwości społecznej. Oznacza…
… w pojęciu klasy po raz pierwszy zastosowana została w badaniach empirycznych amerykańskiego socjologa W. L. Warnera, którą z grupą współpracowników przeprowadził pod koniec lat trzydziestych gruntowną analizę
życia społecznego w małym miasteczku /17 tys. mieszkańców/ Newburry Port w Nowej Anglii /w publikacjach występuje ono pod kryptonimem "Yankee City" / uważanym za typowe dla miasteczek amerykańskich…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz