Stany nadzwyczajne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stany nadzwyczajne - strona 1 Stany nadzwyczajne - strona 2 Stany nadzwyczajne - strona 3

Fragment notatki:

STANY NADZWYCZAJNE ZASADY WPROWADZANIA STANÓW NADZWYCZAJNYCH zasada legalności Podstawa wprowadzenia stanu nadzwyczajnego musi wynikać z ustawy, a formą prawną wprowadzenia stanu nadzwyczajnego jest rozporządzenie. Rozporządzenie podlega publikacji w Dzienniku Ustaw oraz podlega dodatkowemu podaniu do wiadomości publicznej poprzez obwieszczenie właściwego wojewody w drodze rozplakatowania w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. zasada wyjątkowości (subsydiarności) Stany nadzwyczajne mogą być wprowadzone tylko w sytuacji szczególnego zagrożenia kiedy zwykłe środki konstytucyjne okazują się niewystarczające. zasada proporcjonalności Działania podejmowane po wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać rozmiarowi zaistniałego zagrożenia. zasada celowości Stanowi wyraz tymczasowości stanów nadzwyczajnych. Stany nadzwyczajne mogą być wprowadzane jedynie w celu przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa. zasada ochrony podstaw systemu prawnego Wynika z art.228 ust.6. Zakaz zmiany określonych aktów normatywnych (Konstytucji, ordynacji wyborczej do Sejmu, Senatu i organów samorządu terytorialnego, ustawy o wyborze Prezydenta RP, a także ustawy o stanach nadzwyczajnych). zasada ochrony organów przedstawicielskich Wynika z art.228 ust.7. Polega na zakazie skracania kadencji Sejmu, co więcej, kadencja Sejmu i Senatu nie może w tym okresie ulec zakończeniu i podlega obowiązkowemu przedłużeniu. W okresie 90 dni od zakończenia stanu nadzwyczajnego nie może zostać przeprowadzone referendum ogólnokrajowe, wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta RP. Kadencje wymienionych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu. STAN WOJENNY Przesłankami stanu wojennego są: zewnętrzne zagrożenie państwa, zbrojna napaść na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji (art.229). TRYB WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO (I WYJĄTKOWEGO) czyni to Prezydent na wniosek RM, Prezydent rozpatruje niezwłocznie taki wniosek, może wydać rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego (czy wyjątkowego) albo też postanowić o odmowie wydania takiego rozporządzenia, stan wojenny (i stan wyjątkowy) może być wprowadzony na części albo na całym terytorium państwa, stan wojenny wprowadzany jest bezterminowo, natomiast stan wyjątkowy na określone terminy, rozporządzenie Prezydent niezwłocznie przekazuje do Sejmu w terminie 48 godzin (art.231), Sejm rozpatruje rozporządzenie, może je uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,

(…)

… nie podlegają ograniczeniu nawet w czasie stanu wojennego i wyjątkowego. Natomiast ust. 3 tego art. wskazuje prawa i wolności, które mogą podlegać ograniczeniom w stanie klęski żywiołowej. Ten przepis (art. 233) konkretyzowany jest w ustawach dotyczących stanów nadzwyczajnych. Natomiast w konkretnym stanie nadzwyczajnym konkretne rodzaje ograniczeń wolności i praw wskazuje rozporządzenie o wprowadzeniu stanu…
…).
TRYB WPROWADZENIA STANU WYJĄTKOWEGO- patrz stan wojenny
Stan wyjątkowy może być zniesiony przed upływem terminu. Czyni to Prezydent na wniosek RM jeżeli ustaną przyczyny wprowadzenia tego stanu.
Przedłużenie stanu wyjątkowego może nastąpić tylko raz, za zgodą Sejmu, na czas nie dłuższy niż 60 dni (art.230 ust.2).
STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
Przesłanki wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wynikają z art.232…
… kierownictwo akcją ratowniczą.
STAN WOJNY
Przesłanki wynikają z art. 116 Konstytucji. Jest to zbrojna napaść na terytorium RP lub gdy z umów międzynarodowych wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji.
O stanie wojny i o zawarciu pokoju decyduje w imieniu RP Sejm. Gdy Sejm nie może zebrać się na posiedzenie o stanie wojny postanawia Prezydent.
Ogłoszenie stanu wojny skutkuje przekazaniem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz