Stan gospodarki, rachunek PKB - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Stan gospodarki, rachunek PKB - wykład - strona 1 Stan gospodarki, rachunek PKB - wykład - strona 2 Stan gospodarki, rachunek PKB - wykład - strona 3

Fragment notatki:

ŚLEDZĄC STAN GOSPODARKI- RACHUNEK PKB (2-3)
Rachunki narodowe
- niemal we wszystkich krajach oblicza się jako rachunek dochodu i produktu narodowego
- w USA robi to biuro Analiz Ekonomicznych, a w Polsce Główny Urząd Statystyczny
(www.stat.gov.pl)
Schemat ruchu okrężnego
Zasada: napływ pieniądza na dany rynek lub do danego sektora jest równy odpływowi
pieniądza z go rynku lub sektora.
Model ruchu okrężnego w gospodarce (prosty)
Rozszerzony schemat ruchu okrężnego
 Wyróżniamy 3 rynki: dóbr i usług, czynników produkcji i rynki finansowe
 Ruch okrężny łączy 4 sektory gospodarki: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, rząd
i reszta swiata.
 Po odprowadzaniu podatków do rzadu i uwzględnieniu transferów rządowych,
gospodarstwa domowe dzielą pozostałą cześć dochodu- DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY- na
oszczędności prywatne i wydatki konsumpcyjne.
 Oszczędności prywatne oraz środki uzyskane z zagranicy są zamieniane za pośrednictwem
rynków finansowych na wydatki inwestycyjne firm, pożyczki rządowe, pożyczki z i dla
zagranicy oraz zagraniczne transakcje związane z nabywaniem akcji.
PKB
Produkt krajowy brutto- wartość wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym
kraju w ciagu jednego roku
- (dobra finalne- te, które nie dają się przetworzyć)
- w 2007 PKB Stanów Zjednocznych wyniósł 13,8 mld USD, czyli ok.46 tys. USD na mieszkańca
(rocznie).
METODY OBLICZANIA PKB
1) Badanie firm i zsumowanie całkowitej wartości wytworzonych przez nie dóbr i usług
finalnych
(nie wlicza się wartości dóbr pośrednich; można zsumować wartość dodaną powstałą w
poszczególnych etapach produkcji dobra finalnego).
2) Zsumowanie wydatków na wytworzone w kraju dobra i usługi finalne
(suma wydatków konsumpcyjnych, inwestycyjnych, wydatków rządowych na dobra i usługi
oraz eksport netto (eksport pomniejszony o import).
3) Zsumowanie całkowitym dochodów z czynników produkcji, wypłacanych gospodarstwom
domowym przez przsiebiorstwa.
PRZYKŁAD
Gospodarka składa się z 3 firm.
Wytwarzane jest jedno dobro: samochód ze stali, a stal z rudy żelaza.
Nie ma innych procesów produkcyjnych w tej gospodarce, nie ma państwa i zagranicy.
Obliczanie PKB
Wyszczególnienie
American
Ore, Inc.
American
Steel,
Inc.
American
Motors,
Inc.
Całkowite
dochody z
czynników
produkcji
Wartość sprzedaży
4200
(ruda
żelaza)
9000
(stal)
21500
(samochód)
Dobra pośrednie
0
4200
9000
Płace
2000
3700
10000
15700
Płatności odsetkowe
1000
600
1000
2600
Renta gruntowa
200
300
500
1000
Zyski
1000
200
1000
2200
Całkowite wydatki
przedsiębiorstw
4200
9000
21500
Wartość dodana przez
przedsiębiorstwa=wartość
sprzedaży-koszt dóbr
pośrednich
4200
4800
12500
Wartość dodana= prdukcja globalna- koszt dóbr pośrednich
Co wliczamy, a czego nie wliczamy do PKB
Co wliczamy do PKB
* wyprodukowanew kraju dobra i usługi finalne, włączając w to dobra kapitałowe, nowe
budownictwo oraz zmianę stanu zapasów
* zapasy są inwestycją w przyszłą sprzedaż. Kiedy towary trafiają z zapasów do sprzedaży, ich

(…)

… (łącznej) produkcji. Przy innych czynnikach niezmienionych o
większej populacji będzie miał wyższy PKB po prostu dlatego, ze więcej osób pracuje.
* Chcąc porównać PKB miedzy krajami powinnismy uwzględnić PKB per capita (PKB na
jednego mieszkańca).
PRZYKŁAD
Wenezuela 1997-2007
PKB nominalny rósł tam o 28 % rocznie, czyli znacznie szybciej niż w Stanach Zjednoczonych, czy Chinach. Czy
jest cud gospodarczy…

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Zniekształcenia: małe kraje- małe PKB, państwa które nie maja euro muszą przeliczyć według
kursu i w zależności od kursu może dojść do pewnego zniekształcenia
PKB per capita wg parytetu siły nabywczej
30000
20000
10000
0
Polska
40000
10000
Afryka
UE 27
PKB per capita na świecie w 2004 r. (USD)
35977
30000
20000
16772
759
5751
0
Ameryka Płn
PKB w wybranych krajach…

Rok 1
Rok 2
Liczba jabłek (mld)
2000
2200
Cena 1 jabłka (USD)
0,25
0,30
Liczba pomarańczy (mld)
1000
1200
Cena 1 pomarańczy (USD)
0,50
0,70
PKB (mld USD)
1000
1500
Realny PKB (mld USD, w cenach
z roku 1)
1000
1150
Nominalny i realny PKB w USA
Rok
Nominalny PKB
(mld USD, w
cenach
bieżących)
Realny PKB (mld
USD, w cenach z
2000 r.)
1993
6657
7533
2000
9817
9817
2007
13808
11524
PKB- miara zagregowanej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz