Spółka akcyjna esej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1806
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka akcyjna esej - strona 1

Fragment notatki:


Spółka akcyjna Anna Waśniowska
Gr. 5
Spółka akcyjna to najbardziej złożona forma spółki handlowej, przeznaczona do prowadzenia średnich i dużych przedsiębiorstw . Przyjmuje się, iż jest to właściwa, tak zwana „czysta”, spółka kapitałowa (jedna z form spółki handlowej), której kapitał zakładowy jest podzielony na akcje będące papierami wartościowym. Najogólniej spółkę akcyjną można określić jako związek kapitałów wielu osób zebranych w celu realizacji określonego przedsięwzięcia..
Założenie spółki akcyjnej jest procesem długim, czasochłonnym i skomplikowanym.
Do jej powstania potrzebne jest zawiązanie spółki czyli podpisanie odpowiedniego statutu przez założycieli - spisanego w formie aktu notarialnego. Jest on podstawą działania - wyznacza granice, jest bazą, na której organizacja opiera swoją działalność. Wszelkie działania, prowadzone przez organizacje, muszą być zgodne ze statutem (muszą z niego wynikać) i nie mogą mu zaprzeczać. Musi też być napisany w miarę prosto, logicznie, bez zbędnych szczegółów, ale też bez braków utrudniających działania. Osoby podpisujące statut są założycielami spółki. Spółkę akcyjną zawiązać może jedna albo więcej osób. Następną czynnością jest wniesienie wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, później ustanowienie organów spółki oraz dokonanie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. W momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, Spółka Akcyjna nabywa osobowość prawną. Oznacza to, że jest wyodrębnionym organizacyjnie prawnie i majątkowo podmiotem prawa. Z racji tej jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Natomiast zyski z udziału w niej, czyli wypłacana akcjonariuszom dywidenda, są dodatkowo opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych (15% od uzyskanego przychodu). Do jej założenia i prowadzenia zaleca się zatrudnianie profesjonalnej obsługi księgowej i prawnej. Co więcej konieczne jest prowadzenie PEŁNEJ KSIĘGOWOŚCI. Jest to najbardziej zaawansowana i sformalizowana forma ewidencji księgowej.[Obejmuje to m.in.: prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, zawierających zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym, okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, sporządzenie sprawozdań finansowych]. Księgowość ta później okazuje się być dobrym źródłem informacji dla zarządu - jest to przydatne do prowadzenia analizy finansowej i podejmowania wielu decyzji. Jednak z drugiej strony wiąże się to z ponoszeniem dość wysokich kosztów.


(…)

… - na przykład maszyny, budynki). Nie mogą natomiast stanowić wkładu praca i usługi na rzecz spółki. Minimalny kapitał zakładowy spółki akcyjnej wynosi 100 000 zł. Kapitał zakładowy dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. .Kapitał zapasowy jest obowiązkowy - z niego pokrywane są wszelkie straty. Jego minimum to 1/3 kapitału zakładowego.
Warto wiedzieć, że dla dobrze rozwijającej się spółki…
…, że w świetle przepisów prawa w Kodeksie Spółek Handlowych spółka w przypadku przekazania środków z kapitału rezerwowego na kapitał zakładowy jest zobowiązana jako płatnik do pobrania podatku w wysokości 15% oraz odprowadzenia go do urzędu skarbowego.
Kolejnym źródłem finansowania w spółce akcyjnej jest kapitał obcy. Finansowanie za pomocą kapitału obcego daje bowiem efekt dźwigni finansowej. Przedsiębiorstwo…
… zgromadzeniach akcjonariuszy i udziału w majątku spółki w przypadku likwidacji.
Akcje imienne - Jak z samej nazwy wynika są to akcje zawierające imię i nazwisko akcjonariusza. Generalnie ich posiadaczami są założyciele spółki. Można je zbywać w drodze cesji, przy czym kodeks handlowy przewiduje ograniczenia w rozporządzaniu akcjami imiennymi. Zbycie takiej akcji odbywa się przez pisemne oświadczenie woli…
….. Akcje uprzywilejowane muszą być akcjami imiennymi,
Akcje na okaziciela - Akcje te, w przeciwieństwie do akcji imiennych mogą być wydane tylko w przypadku ich pełnego opłacenia.. Nie zawierają w dokumencie akcji danych osobowych akcjonariusza. Uprawnionym jest każda osoba posiadająca dokument akcji.
„złote” - to akcje, które dają specjalne uprawnienia decyzyjne w spółce (np. decyzje o połączeniach…
… wspominałam już wcześniej. Jednym ze sposobów podwyższenia kapitału jest emisja nowych akcji spółki. Objęcie tych akcji może nastąpić poprzez: złożenia oferty przez spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata; przyjęcie oferty następuje na piśmie pod rygorem nieważności (tzw. subskrypcja prywatna),
zaoferowania akcji wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru (tzw. subskrypcja zamknięta)[prawo…
… dla niewielkich przedsiębiorstw. Korzystając z niego mogą one wyposażyć się w środki niezbędne do dalszego rozwoju, które trudno byłoby im pozyskać w inny sposób. Jak już wiemy forma spółki akcyjnej jest preferowana raczej dla dużych przedsiębiorstw tak więc tylko w sporadycznych przypadkach leasing zostaje wykorzystany.
Venture capital to kolejna forma finansowania spółki akcyjnej. To kapitał podwyższonego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz