Sieci rozległe - zadania

Nasza ocena:

4
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sieci rozległe - zadania - strona 1

Fragment notatki:


I.  Sieci rozległe   1)  Do węzła A sieci przedstawionej na rysunku docierają pakiety adresowane do węzłów docelowych  zgodnie z sekwencją: A,B, …, M, A, B … itd. W chwili otrzymania przez węzeł A pierwszego pakietu  dochodzi do uszkodzenia łącza relacji H-K. Obliczyd ile pakietów otrzyma lub odbierze jeszcze każdy z  węzłów przedstawionych na rysunku. Założyd że żaden system zabezpieczeo nie zareagował na awarię,  każdy węzeł ma pamięd o pojemności 10 komórek i stosuje nadmiarowy rozdział pamięci bez  ograniczeo.     2)  Węzeł tranzytowy o trzech kierunkach wyjściowych: A, B i C posługuje się algorytmem nadmiarowego  rozdziału pamięci z ograniczeniem maksymalnej i minimalnej długości kolejki do wartości odpowiednio:  4 i 2 komórki. Całkowita pojemnośd węzła wynosi 10 komórek pamięci, a na jego wejście przybywa  strumieo pakietów o numerach i  kierunkach wyjścia: 1B, 2A, 3C, 4B, 5C, 6B, 7B, 8C, 9B, 10B.  a)  Narysowad koocową zawartośd każdej z kolejek wyjściowych (A,B,C)  b)  Podad listę pakietów odrzuconych przez węzeł  c)  Podad maksymalnie ile pakietów może jeszcze przyjąd każda z kolejek wyjściowych.    3)  Czas przesyłania pakietu danych (DATA) z węzła A do węzła B wynosi T. Przesyłanie potwierdzenia (ACK)  w przeciwnym kierunku trwa 2T.  a)  Obliczyd minimalny rozmiar okna W umożliwiający przekazywanie pakietów DATA z węzła A do  węzła B bez przerw.  b)  Podad, co który pakiet DATA powinien byd potwierdzany aby transmisja przebiegała bez przerw.    4)  Na łączu pracującym pod kontrolą mechanizmu okna o rozmiarze W=5 nadajnik wysłał pakiety od 1 do 9.  Ostatnio odebrane potwierdzenie dotyczyło pakietu 5.   a. jakie pakiety może jeszcze wysład nadajnik   b. jakie pakiety będą mogły byd wysłane, gdy odbierze potwierdzenie pakietu 8?     5)  Na rysunku przedstawiono fragment sieci WAN, przez którą prowadzą trzy połączenia wirtualne.  Każdemu z nich przypisano początkowo identyfikator VCIx=1, a połączenia zestawiono w kolejności:  najpierw 1 potem 2 potem 3. Dla każdego z połączeo podad oznaczenia węzłów w których zostanie  zmieniony jego identyfikator oraz nową wartośd tego identyfikatora. Założyd że wartości identyfikatorów  są zawsze zwiększane na pierwszy wolny numer.    6)  Plik danych o długości 10 000 bajtów ma byd przesłany przez siec WAN. Do każdej ramki dokładany jest  nagłówek i suma kontrolna o łącznej długości 20 bajtów. Możemy wybrad segmentacje pola danych o  następujących długościach: 100, 1000, 10 000 bajtów. Wiedząc, że w trakcie transmisji wystąpi jeden 

(…)

… ramka danych ma
całkowitą długośd 25 bajtów (łącznie z narzutem transmisyjnym). Założyd że prędkośd propagowania się
fali Em w medium transmisyjnym wynosi 2*108 m/s. Dla uproszczenia obliczeo zaniedbad obecnośd w
sieci stacji monitora
2) Sied Token Ring składa się z czterech stacji (A,B,C,D) z których każda ma do wysłania jeden pakiet o
priorytecie podanym na rysunku. Rozpoczynając od zaznaczonego…
… sygnału w kablu
miedzianym 2*10^2
IV. TOKEN BUS
1) W sieci Token bus minimalna długośd ramki CK (Claim Token) wynosi 10 us i może byd zwielokrotniona
całkowitą liczbę razy. Czas nasłuchu po ramce CK wynosi 5 us. Obliczyd najdłuższy i najkrótszy czas
trwania procesu Claim Token, w którym bierze udział pięd stacji wykorzystujących 6-oktetowe adresy.
2) Dwie sieci tokenowe: Token Bus i Token Ring zawierają po trzy stacje i pracują z prędkością 10 Mb/s.
Obliczyd i porównad maksymalne opóźnienie po którym stacja każdej z tych sieci ponownie otrzyma
token, zakładając że:
- po otrzymaniu tokena stacji wolno wysład tylko jeden pakiet o całkowitej długości 1 000 oktetów,
- token sieci Token Bus ma długośd 20 oktetów, a Token Ring 3 oktety,
- sied Token Ring stosuje zasadę Single Frame
- opóźnienia propagacyjne…

jaki parametr lub parametry tego systemu uległy zmianie,
jeżeli położenie prostej zmieniło się ze stanu pierwszego na
stan drugi. Dla każdego ze zmienionych parametrów podaj
czy jego wartośd wzrosła czy zmalała.
III. CSMA/CD, ETHERNET
1) W magistrali CSMA/CD o długości 1500m i prędkości transmisji 10Mb/s stacja cyklicznie przesyła porcje
danych użytkownika o długości 20 oktetów.
a) Obliczyd maksymalną…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz