Rozkład promieniowania cieplnego na platformę

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2604
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozkład promieniowania cieplnego na platformę - strona 1 Rozkład promieniowania cieplnego na platformę - strona 2 Rozkład promieniowania cieplnego na platformę - strona 3

Fragment notatki:

temat przedstawionego zadania to: Policzyć wartość promieniowania cieplnego na platformę. Zadanie jest opisane krok po kroku jak należy wykonywać poszczególne obliczenia tj: Długość płomienia Lf, Długość wektora płomienia Lf3, Prędkość dźwięku w gazie Vdg, Prędkość wylotoea gazu Vg, Kąt nachylenia płomienia αp0, Obliczanie współrzędnych środka promieniowania cieplnego Pc(xc,yc,zc), Obliczanie składowych wektora płomienia qrH, Obliczanie wektora widzenia punktu obliczeniowego, Obliczanie kąta widzenia φw, Obliczanie współczynnika widzenia Sw, Wyznaczenie wartości promieniowania cieplnego q. Materiał zawiera plik pdf jak również arkusz kalkulacyjny zawierający obliczenia.

Policzyć wartość promieniowania cieplnego na platformę o danych jak na rys. 1.   Dane: ࢗࢊ࢕࢖ ൌ ૝, ૠ૜  ቂ࢑ࢃቃ
࢓૛  
- dopuszczalna wartość promieniowania cieplnego na platformę 
ࡱ࢖ ൌ ૙, ૚૞ ሾെሿ  
- emisyjność płomienia spalanego gazu 
ࡹ ൌ ૚૙૞ ቂ࢓࢔૜ቃ 

- natęŜenia objętościowe przepływu gazu w warunkachj normalnych 
ࡽ࢏ ൌ ૝૙ ૙૙૙  ቂ ࢑ࡶ
࢓૜ቃ 
- wartość opałowa gazu 

ࢀ ൌ ૜૙૙ሾࡷሿ  
- temperatura wylotowa gazu 
ࢆ ൌ ૙, ૢ ሾെሿ 
- stopień ściśliwości gazu rzeczywistego 
ࡳ ൌ ૙, ૟ ሾെሿ 
- gęstość względna gazu 
ࣄ ൌ ૚, ૝ ሾെሿ 
- wykładnik adiabaty 
ࡺࡹࢇ ൌ ૙, ૛ ሾെሿ 
- liczba Macha 

ቊ ࢖ ൌ ૝૙ ሾ࢓ሿ
ࢅ࢖ ൌ ૝૙ ሾ࢓ሿ 
- wymiary platformy 
ࡴ ൌ ૝૙ ሾ࢓ሿ 
- wysokość wysięgnika płomienia 
࢞ ൌ ࢟ ൌ ૙ ሾ࢓ሿ  - liczba Macha 
ࢂ࢝ ൌ ૝૙  ቂ࢓ቃ  

- prędkość wiatru 
ࢼ࢝ ൌ ૛૛૞ ሾ°ሿ 
- kąt wiania wiatru 
 Kółkiem zaznaczono miejsce wysięgnika palnika. Punkt, od którego zaznaczamy wektor płomienia ma współrzędne: Pu(0,0,40).   
                                                          
 
-x 
 
 2 1 
   
                                            4                                 
 
 
 
 
   
 3 
  
 
-y 
  
 Rys. 1 Schemat obliczeniowy platformy. 
   Zadanie polega na wyznaczeniu wartości promieniowania w zaznaczonych punktach.     Obliczenia: Punkty mają następujące współrzędne: 
1ሺ0,0,0ሻ 
2൫െܺ௣, 0,0൯ 
3൫െܺ௣, െܻ௣, 0൯ 4 ቆെܺ௣ 2
ൗ , െܻ௣ 2
ൗ , 0ቇ 
 
1.  Długość płomienia Lf: 
଴,ସସ
 
ࡸࢌ ൌ ૙, ૚૝૚ · ሺࡹ · ࡽ࢏ሻ૙,૝૝ ൌ 0,141 · ቀ ଵ଴ఱ · 40 000ቁ
ൌ 64,47 ሾ݉ሿ
ଷ଺଴଴
 
 
2.  Długość wektora płomienia Lf3: 
  
ࡸࢌ૜ ൌ ૚ · ࡸ
· 64,47 ൌ 21,49ሾ݉ሿ

ࢌ ൌ ૚૜
 
 
3.  Prędkość dźwięku w gazie Vdg: 
 
 
ࢂࢊࢍ ൌ ૚૟, ૢ૝ · ටࣄ·ࢀ·ࢆ ൌ 16,94 · ටଵ,ସ·ଷ଴଴·଴,ଽ ൌ 425,19 ሾ݉

଴,଺
ݏ
⁄ ሿ 
 
4.  Prędkość wylotoea gazu Vg: 
  
ࢂࢍ ൌ ࢂࢊࢍ · ࡺࡹࢇ ൌ 425,19 · 0,2 ൌ 85,04 ሾ݉ ݏ
⁄ ሿ 
 
 
5.  Kąt nachylenia płomienia αp0: 
  
ࢻ࢖૙ ൌ ࢇ࢘ࢉ࢚ࢍ ൬ࢂ࢝൰ ൌ ܽݎܿݐ݃ ቀ ସ଴ ቁ ൌ 25,19 ሾ° ሿ

 

଼ହ,଴ସ
 
6.  Obliczanie współrzędnych środka promieniowania cieplnego Pc(xc,yc,zc):  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz