Pytania z postępowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z postępowania - strona 1 Pytania z postępowania - strona 2 Pytania z postępowania - strona 3

Fragment notatki:

NSA rozpatruje skargę na:
decyzje ostateczne
decyzje ostateczne po wyczerpaniu środków odwoławczych
decyzje wydane w II instancji
Skarga do NSA może być wniesiona przez stronę w terminie:
30dni
14 dni
6 m-cy
3.Wniesienie skargi do NSA może nastąpić na postanowienie:
a. ostateczne
b. kończące postępowanie w sprawie
c. wydane w II instancji
4. Organ wyższego stopnia w stosunku do wojewody to:
a. właściwi ministrowie
b. Prezes RM
c. minister właściwy ds. administracji publicznej
5. Niewykonanie przez stronę warunku powoduje:
a. wygaśnięcie decyzji
b. umorzenie decyzji
c. uchylenie decyzji
6. Świadkiem nie może być osoba:
a. Prezes NIK
b. osoba niezdolna do postrzegania rzeczywistości
c. osoba zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej
7. Pełnomocnictwo może być udzielone:
a. na piśmie i ustnie do protokołu
b. poprzez telegraf i telefon
c. tylko na piśmie
8. Umarzanie decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa następuje zawsze gdy:
a. zawsze gdy decyzja jest niezgodna z prawem
b. zawsze gdy jest to oczywiste naruszenie prawa
c. gdy decyzja wywołałaby nieodwracalne skutki dla interesu publicznego i byłaby niedopuszczalna w obrocie prawnym
9.Decyzja nie podlega umorzeniu gdy:
a. nie sprzeciwiają się temu strony i nie jest to sprzeczne z interesem społecznym
b. powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego
c. w wyniku sprzeciwu prokuratora
10. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany decyzji:
a. dla decyzji nie ostatecznej
b. która mogłaby spowodować straty dla gospodarki narodowej
c. od której przysługuje zażalenie
11. Uzasadnienie faktyczne i prawne powinno być zawsze zawarte w decyzji:
a. od której strona może wnieść odwołanie
b. w odwołaniu od terminu zawartego, jeżeli strona wykona obowiązek
c. w każdym przypadku
12. KPA nie stosuje się do postępowania:
a. jurysdykcyjnego
b. ordynacji podatkowej
c. postępowania w sprawach karno-skarbowych
13. Skarga w toku postępowania:
a. złożona podlega rozpatrzeniu zgodnie z przepisami KPA
... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz