Prawo rzeczowe - ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 952
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzeczowe - ćwiczenia - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: różnice między prawem rzeczowym a zobowiązaniami, podział rzeczy, bezwzględny charakter praw rzeczowych, posiadanie, własność, pozytywna i negatywna strona własności, stosunki sąsiedzkie, stosunki graniczne.

PRAWO RZECZOWE
Prawo rzeczowe
W znaczeniu przedmiotowym oznacza zespół przepisów prawa cywilnego, które normują powstanie, treść, zmianę i ustanie prawa własności oraz innych form korzystania z rzeczy, czyli praw rzeczowych w znaczeniu podmiotowym. W znaczeniu podmiotowym prawem rzeczowym jest takie prawo, które łącznie odpowiada dwu cechom:
dotyczy rzeczy
jest prawem bezwzględnym
Brak choćby jednej z tych cech powoduje, że dane prawo nie należy do kategorii praw rzeczowych
Prawo rzeczowe reguluje stosunki własnościowe.
Różnice między prawem rzeczowym, a zobowiązaniami /prawa obligacyjne/
W prawie zobowiązań istnieje swoboda umów, a w prawie rzeczowym nie istnieje.
Prawo zobowiązań ułatwia obrót dóbr i usług /gdy chcemy żyć z wymiany towarowej/, a prawo rzeczowe służy stworzeniu stabilnej pozycji prawnej osobie korzystającej z danej rzeczy
Przedmiotem praw rzeczowych są rzeczy. Nie oznacza to, że w każdym przypadku prawa te polegają na korzystaniu z rzeczy.. Niektóre bowiem z tych praw służą zabezpieczeniu wierzytelności /zastaw, hipoteka/
RZECZY JAKO PRZEDMIOT PRAW RZECZOWYCH
Przedmiotem praw rzeczowych są rzeczy. Przedmiotem praw rzeczowych /użytkowania/ mogą być prawa. Do użytkowania praw stosuje się odpowiednio przepisy o użytkowaniu rzeczy
Rzeczami są tylko przedmioty materialne. W rozumieniu naszego prawa rzeczami są takie dobra, które odpowiadają łącznie następującym wymaganiom:
są materialnymi częściami przyrody
mają charakter samoistny tzn. są na tyle wyodrębnione, że w obrocie mogą być w obrocie traktowane jako dobra samoistne
Rzeczami nie są:
utwory literackie czy naukowe
złoża minerałów /kopaliny/
woda płynąca, woda w morzu, powietrze
zwierzęta
Rzeczami są pieniądze: zarówno banknoty jak i bilon. Są to jednak rzeczy, których wartość nie wynika z właściwości fizycznych, lecz z określonych gwarancji jakie im zapewnia państwo.
Rzeczami są tylko poszczególne przedmioty.
Przedmiotem praw rzeczowych może być tylko rzecz już istniejąca i zindywidualizowana. Dlatego też nie można być właścicielem rzeczy przyszłej ani też np. właścicielem 100 kg zboża znajdującego się w większej masie. Rzeczami są tylko poszczególne przedmioty, nie stanowią rzeczy tzw. zbiór praw lub ogół praw
PODZIAŁ RZECZY
I.
Rzeczy w prawie rzeczowym dzielą się na:
nieruchomości /rzeczy nieruchome/
ruchomości /rzeczy ruchome/
Nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności /grunty/, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.


(…)

…/ - mają byt niezależny
prawa związane - mogą przysługiwać tylko podmiotowi innego prawa /głównego/, pozostają one z tym drugim prawem w ścisłym związku w tym znaczeniu, że mogą one być przedmiotem obrotu tylko razem z tym drugim prawem. Przykłady: prawem związanym z własnością nieruchomości jest służebność gruntowa, a prawem związanym z użytkowaniem wieczystym jest własność budynku wzniesionego…
… niezbywalne ze względu na to, że ich celem jest zaspokojenie potrzeb określonej osoby, są niezbywalne np. służebność osobista, użytkowanie
V.
prawa odpłatne - ustanowione są za wynagrodzeniem /użytkowanie wieczyste, spółdzielcze prawo do lokalu/
prawa nieodpłatne - ustanowione są bez wynagrodzenia
VI.
prawa podzielne - mogą należeć do kilku osób w ten sposób, że każdej z nich przysługuje część ułamkowa prawa…
…. Posiadaczem samoistnym będzie np. właściciel nieruchomości, ale także ten kto zajął nieruchomość samowolnie, bez tytułu prawnego i włada nią jak właściciel.
posiadanie zależne polega na wykonywaniu faktycznego władztwa nad rzeczą tak jak to czyni użytkownik, zastawnik, najemca, dzierżawca lub mający inne prawo z którym łączy się określone władztwo nad cudzą rzeczą. Zakres władztwa zależnego jest zawsze węższy od tego, które przysługuje posiadaczowi samoistnemu. Posiadacz zależny w swoim zachowaniu podporządkowuje się posiadaczowi samoistnemu, skoro jego wola obejmuje fakt, że włada rzeczą cudzą,
Różnica między posiadaniem samoistnym, a zależnym wiąże się przede wszystkim z elementem woli.
posiadanie służebności polega na korzystaniu z czyjejś nieruchomości w zakresie odpowiadającym treści służebności…
… przewidujące możność ustanowienia pewnych służebności
przepisy normujące problemy związane z granicami
Właściciel korzystający ze swej nieruchomości może /w szerszym lub węższym zakresie/ oddziaływać na grunt sąsiedni. Określa się to w doktrynie mianem immisje.
Immisje to działanie na gruncie własnym, którego skutki odczuwa grunt sąsiada.
Immisje dzielimy na bezpośrednie i pośrednie, pozytywne, negatywne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz