Prawo międzynarodowe publiczne - umowy międzynarodowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne - umowy międzynarodowe - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: pojęcie prawa międzynarodowego, źródła prawa międzynarodowego, załatwianie sporów międzynarodowych.

Prawo Międzynarodowe Publiczne
Rozdział I. Zagadnienia ogólne
1. Pojęcie prawa międzynarodowego
1. Definicja prawa międzynarodowego
Prawo międzynarodowe - zespół norm regulujących stosunki między pastwami. Takie ujęcie prawa międzynarodowego nazywamy przedmiotowym, gdyż obejmuje ono tylko stosunki zewnętrzne między państwami, obecnie niektóre umowy PM obejmują tez Obecnie w stosunkach międzynarodowych, poza państwami występują też: organizacje międzynarodowe
narody osoby fizyczne
osoby prawne
2. Prawo międzynarodowe prywatne
Prawo międzynarodowe prywatne - zespół norm, których celem jest wskazanie określonego systemu prawnego właściwego, dla dokonania oceny prawnej konkretnej sytuacji osobistej lub majątkowej.(jest to spowodowane pojawieniem się czynnika obcego, np. przejęcie spadku po osobie będącej obywatelem innego państwa).
2. Funkcje(przedmiot) prawa międzynarodowego
Regulowanie stosunków zewnętrznych państw
Określa sytuację państwa w społeczności międzynarodowej
Określa zasady postępowania państw w wzajemnych stosunkach
Reguluje konkretne stosunki między państwami
Ustala formy wzajemnych stosunków
Ustala zasięg terytorialny władzy poszczególnych państw
Ustala reguły postępowania na terenach niczyich
oddziaływanie na stosunki wewnętrzne państw(np. prawa człowieka)
sposób oddziaływania na stosunki wewnętrzne
3. Stosunki międzynarodowe czyli obrót międzynarodowy
stosunkami międzynarodowymi nazywamy takie stosunki społeczne, które przekraczają granice jednego państwa. 4. cechy charakterystyczne prawa międzynarodowego
1. Uwagi ogólne stosunki międzynarodowe odnoszą się w szczególności do stosunków do dwóch niezależnych i suwerennych państw mających teoretycznie równy status, a co za tym idzie zasada równości. 2. Tworzenie prawa międzynarodowego
Prawo międzynarodowe jest tworzone przez same państwa, które są jego podmiotami. Państwa tworzą prawo międzynarodowe bądź na podstawie zawieranych umów, lub stałego zwyczaju przekształconego w prawo zwyczajowe. 3. Przymus w prawie międzynarodowym
nie istnieje coś takiego jak scentralizowany aparat przymusu, jego namiastką jest obecnie organizacja narodów zjednoczonych, który jest realizowany poprzez nakładanie sankcji, które może stosować tylko w celu obronie pokoju lub jego przywrócenia. Można wyróżnić trzy rodzaje sankcji:
psychologiczne
odwetowe - np. retorsje lub represalia
sankcje zorganizowane 4. Brak obowiązkowego sądownictwa międzynarodowego
Obecnie istniejący Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, ma uprawnienia do rozstrzygania tylko i wyłącznie spraw przekazanych im przez poszczególne państwa, z tym, że takie upoważnienie może być przekazane wcześniej dla wszystkich spraw danego typu.


(…)

… jest to, że jej postanowienia są z reguły bardziej jasne i precyzyjne w porównaniu z normami zwyczajowymi. Źródła prawa umów międzynarodowych - normy prawne dotyczące zawierania umów, ich obowiązywania i stosowania mają zazwyczaj charakter zwyczajowy. Po drugiej wojnie światowej prawo traktatów zostało skodyfikowane przez konwencje wiedeńską Pojęcie umowy międzynarodowej - Umowa międzynarodowa jest to wspólne(zgodne) oświadczenie podmiotów prawa międzynarodowego, które tworzy prawo, a więc uprawnienia i obowiązki. Umowy międzynarodowe są przede wszystkim aktami państw
Definicja konwencji wiedeńskiej - art. 2 konwencji „dla celów niniejszej konwencji wyrażenie traktat oznacza porozumienie międzynarodowe zawarte między państwami w formie pisemnej, regulowane przez prawo międzynarodowe, ujęte czy to w jednym dokumencie, czy też dwu lub więcej powiązanych ze sobą dokumentach, bez względu na jego konkretna nazwę”
Definicja z polskiej ustawy o umowach międzynarodowych - „umowa międzynarodowa oznacza porozumienie między polską a innym podmiotem lub podmiotami prawa międzynarodowego, regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie czy jest ujęte w jednym dokumencie, bez względu na jego nazwę i bez względu…
… w czasie. Pierwszeństwo maję też normy ius cogens i karta narodów zjednoczonych.
6. prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne 1. Dualizm i monizm
dualiści - przyjmują że PM i P. wew. Są zupełnie niezależnymi systemami prawa, które nie mają punktów stycznych, uważają, że żeby PM było używane wewnątrz państwa trzeba je przekształcić na prawo wewnętrzne moniści - twierdzą, że PM i P. wew. Tworzą jeden spójny…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz