Prawo konstytucyjne - najważniejsze zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 686
Wyświetleń: 5964
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - najważniejsze zagadnienia - strona 1 Prawo konstytucyjne - najważniejsze zagadnienia - strona 2 Prawo konstytucyjne - najważniejsze zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

doc i jest opracowaniem 30 zagadnień. Przykładowe tematy to: pojęcie i geneza konstytucji, funkcje konstytucji, cechy szczególne konstytucji, zwyczaj i precedens konstytucyjny, funkcje trybunału konstytucyjnego w Polsce, skarga konstytucyjna. Ponadto w notatce zostały omówione terminy związane z takimi kwestiami jak: pojęcie i formy demokracji bezpośredniej, pojęcie i funkcje partii politycznych, pojęcie i rodzaje systemów partyjnych, podstawowe zasady prawa wyborczego, pojęcie i rodzaje immunitetów, immunitet parlamentarny, organu Sejmu i Senatu. Dodatkowo notatka porusza kwestie takie jak: formy organizacji posłów i senatorów w parlamencie, funkcje Sejmu, pojęcie i cechy charakterystyczne ustawy, etapy procesu ustawodawczego, uprawnienia senatu w procesie ustawodawczym, oraz uprawnienia prezydenta w procesie ustawodawczym. W notatce przytoczono także informacje dotyczące: powoływanie przez sejm organów państwowych, pojęcie kontrasygnaty, kontrasygnata w prawie polskim, odpowiedzialność prezydenta RP, trybunał stanu, pojęcie odpowiedzialności konstytucyjnej, akty normatywne rządu. Kolejnymi podejmowanymi zagadnieniami są: odpowiedzialność rządu, wotum nieufności w prawie polskim, konstruktywne wotum nieufności, zasada niezawisłości sędziowskiej i jej gwarancje w prawie polskim, oraz krajowa rada sądownictwa.

1. Pojęcie i geneza konstytucji.
Pierwotne znaczenie pojęcia konstytucja (łac. constitutio) odnosi się do urządzenia, układu, organizacji, natury i bywa używane na przykład dla określenia stanu czyjegoś organizmu. W polskiej tradycji prawnej terminem tym określano uchwały sejmu (i stąd, dla odróżnienia od zwykłej uchwały sejmowej, akt z 3 maja 1791 roku - dziś zwany Konstytucją 3 maja - nazywano wówczas bardziej uroczystym mianem „ustawa rządowa”). Już jednak od XVIII wieku na świecie zaczęto używać pojęcia „konstytucja” dla aktu określającego podstawy ustrojowe państwa i w tym znaczeniu słowo to funkcjonuje w większości języków naszego kręgu kulturowego. Konstytucji przypisywano nie tylko walor organizacyjny (konstytucja jako opis ustroju władz państwowych i zasad ich funkcjonowania), ale też walor gwarancyjny (konstytucja jako wyznaczenie granic, poza które władze te nie mogą wykraczać). Nawiązywano w ten sposób do koncepcji umowy społecznej, traktując konstytucję jako pisany wyraz tej umowy.
Pierwszą konstytucją była amerykańska konstytucja z 1787 roku, której twórcy niemal całkowicie pominęli prawa i wolności obywatela. Jednak kilka lat później uchwalono w USA Deklarację Praw stanowiącą zespół poprawek uzupełniających konstytucję i dotyczących praw i wolności jednostki. Także we Francji Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku do dziś pozostała podstawowym dokumentem traktującym o tych zagadnieniach, a kolejne konstytucje koncentrowały się na zagadnieniach ustrojowych państwa. Drugą konstytucją była polska Ustawa Rządowa z 1791 roku. Ukształtowało się przekonanie, że każde państwo demokratyczne musi mieć konstytucję, co określa się mianem zasady konstytucjonalizmu. Współczesny konstytucjonalizm zna wiele rodzajów konstytucji: konstytucje pisane (ujęte w formę aktu lub aktów normatywnych) i konstytucje niepisane (oparte na prawie zwyczajowym, konwenansach konstytucyjnych i precedensach sądowych)
kryterium stanowi moc prawna konstytucji do ustaw zwykłych
konstytucje sztywne - wyższa moc prawna od ustaw zwykłych (ustawy te nie mogą zmieniać konstytucji i muszą być z nią zgodne)
konstytucje elastyczne - zmienia się je w

(…)

… Trybunału Stanu jest z urzędu Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego. Pozostali członkowie Trybunału Stanu są wybierani przez Sejm na okres jego kadencji, z tym że zachowują swoje kompetencje do czasu wyboru nowego składu Trybunału. Konstytucja wymaga, aby zastępcy przewodniczącego oraz co najmniej połowa pozostałych członków Trybunału Stanu miała kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego…
… decyzji dotyczących sadownictwa, reprezentowanie interesów władzy sądowniczej, a przede wszystkim - ochrona niezawisłości sędziów i niezależności sądów. Krajowa Rada Sądownictwa składa się:
4 posłów i 2 senatorów, wybieranych przez izby na okres 4 lat,
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,
15 członków wybranych z pośród sędziów, Sądu najwyższego (2), Naczelnego…
…,
sprawuje nadzór nad terminowością prac Senatu i jego organów,
sprawuje nadzór nad pracami komisji senackich i zleca im rozpatrzenie określonych spraw,
zwołuje posiedzenia Prezydium Senatu, przewodniczy obradom i kieruje jego pracami,
zwołuje Konwent Seniorów i przewodniczy jego obradom,
czuwa nad wykonywaniem wobec Senatu, organów Senatu i senatorów konstytucyjnych i ustawowych obowiązków przez organy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz