Prawo - Egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2170
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo - Egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Jest to test 30 zamkniętych pytań wielokrotnego wyboru wraz z zaznaczonymi poprawnymi odpowiedziami. Przykładowe pytania egzaminacyjne to: co może być źródłem zobowiązania, kto powołuje ministra, kiedy powstaje współwłasność łączna, kogo można częściowo ubezwłasnowolnić, itp.

1.Ministra powołuje a prezydent b prezes rady ministrów c sejm 2.Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na: a ustawie b oświadczeniu reprezentowanego c oświadczeniu pełnomocnika 3· Zażalenie jest środkiem odwoławczym od: a postanowienia b decyzji administracyjnej c wyroku zaocznego 4· Źródłem zobowiązania może być a umowa b wyrządzanie szkody c każde przestępstwo 5· Pytanie o psa--- odp nie nabyła własności 6· Współwłasność łączna powstaje w przypadku a nabycia spadku przez rodzeństwo b współwłasności małżeńskiej c współwłasności dla działki w przypadku wyodrębnienie lokali 7· Posiadaczem samoistnym jest: a złodziej, b najemca, c dzierżawca 8· Sąd polubowny rozstrzyga sprawy- a cywilne, b niektóre sprawy karne ,c tylko wtedy gdy strony się tak umówią. 9· Ubezwłasnowolnić częściowo można- a osobę pełnoletnią, b każdą osobę fizyczną, jeśli zachodzą przesłanki ubezwłasnowolnienia, c niektóre osoby prawne 10· Prawem podmiotowym bezwzględnym jest- a.własność, b prawo banku do żądania zwrotu kredytu, c posiadania 11· Zażalenie jest środkiem odwoławczym od- a postanowienia, b decyzji administracyjnej, c wyroku zaocznego 12· 12 letnia Ania sprzedała pierścionek mamy .umowa sprzedaży jest : a nieważna , jest ważna jeżeli mam się zgodziła, c- jest ważna jeżeli mam pozwoliła. 13· Czynsz najmu jest :a pożytkiem naturalnym, b przynależnością, c pożytkiem cywilnym 14· Postępowanie sadowe jest: a co najmniej dwu instancyjne, b zawsze trójinstancyjne zawsze Tylku dwuinstancyjne 15· Służebność jest zawsze prawem-a odpłatnym, b terminowym, c rzeczowym 16· Osobami prawnymi SA: a wszystkie spółki b fundacje c niektóre spółdzielne 17· Od wyroku wydanego prze sad pierwszej instancji przysługuje a skarga b kasacja c apelacja 18· Nieruchomościami SA: a wszystkie budynki, b grunty, c cale ogrodzenie ? 19· Organ administracyjny może uchylić się niewadliwa ostateczna decyzje: a zawsze c za zgoda strony jeżeli za zgoda nabyła prawa b ??? 20· Długość okresu wypowiedzenie zależy od: całego okresu pracy b okresu pracy u danego pracodawcy c rodzaju umowy o prace 21· Własność mieszkania przez zasiedzenie może nabyć: a najemca b dzierżawca c użytkownik 22· Środkiem karnym jest a grzywna b nawiązka c zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych 23· Kara za wykroczenie skarbowe jest: a kara grzywny ustalona kwotowo b. kara grzywny ustalona w stawkach dziennych c kara ograniczenie wolności 24· Posiadaczem jest a przechowawca b dzierżawca c przewoźnik 25· Służebność osobista polega na : obowiązku osobistego świadczenie usług b prawie określonej osoby do korzystania z cudzej nieruchomości w oznaczonym zakresie c obowiązku właściciela rzeczy ruchomej do udostępnienie jej innej osobie 26· Ubezwłasnowolnienie oznacza a pozbawienie zdolności prawnej b pozbawienie zdolności do czynności prawnych c umieszczenie w zakładzie zamkniętym o zwiększonym rygorze

(…)

… zamkniętym o zwiększonym rygorze 27. Użytkowanie jest prawem : a terminowym b odplatanym c rzeczowym
12. W przypadku współwłasności łącznej współwłaściciel może:
a swobodnie rozporządzać swoim udziałem
b żądać zniesienia współwłasności
c być wyłącznym właścicielem swojego udziału
madzik (16:59)
28. Od balkonu zabytkowej kamienicy oderwało się coś i uszkodziło coś innego, odpowiada za to:
a właściciel…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz