Prawo administracyjne - test i klucz

Nasza ocena:

3
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1925
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - test i klucz - strona 1

Fragment notatki:

6 c 7 c 8 d 9 c 10 a 11 d 12 d 13 d 14 c 15 c 1. W sprawach określonych w ustawie o zmianie imion i nazwisk rozstrzyga kierownik USC: a) Tylko właściwy ze względu na miejsce sporządzenia aktu urodzenia b) W formie czynności materialno-technicznej c) W drodze decyzji administracyjnej d) Właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu czasowego 2. Wskaż zdanie błędne: a) Zadania i kompetencje kierownika USC są zadaniami z zakresu administracji rządowej b) Minister właściwy do spraw administracji publicznej sprawuje nadzór nad kierownikami USC c) Wojewoda jest organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych na podstawie ustawy o zmianie imion i nazwisk d) Wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami 3. Dowód osobisty: a) Nie jest wydawanym na czas nie dłuższy niż 10 lat b) Nie podlega zwrotowi w razie utraty obywatelstwa polskiego c) Podlega wymianie w razie zmiany danych w nim zamieszczonych d) Nie może być wydany osobie która nie ukończyła 13 roku życia 4. Obowiązek meldunkowy nie dotyczy: a) cudzoziemców b) osób odbywających czynna służbę wojskową c) dzieci do lat 7 jeżeli pobyt czasowy nie przekracza 2 miesięcy d) osoby osadzone w zakładach karnych i poprawczych 5. Który z wymienionych rodzajów paszportów jest nieprawidłowy a) paszport b) paszport dyplomatyczny c) paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych d) paszport blankietowy 6. Wskaż zdanie prawdziwe: a) dzieci do lat 16 podróżujące za granicą wraz z opiekunem są zwolnione z posiadania paszportu b) paszport wydawany jest bezterminowo osobie która ukończyła lat 65 c) utrata ważności paszportu nie pozbawia możliwości powrotu do kraju na jego podstawie d) w przypadkach nagłych paszport może być wydany w terminie do 5 dni 8. Akt zgonu: a) musi być zgłoszony w miejscu ostatniego pobytu stałego b) zastępuje kartę zgonu c) nie może zostać skreślony d) zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej 9. Rada ministrów: a) nie działa kolegialnie b) w jej skład wchodzą tylko ministrowie c) może rozstrzygać sprawy drogą obiegową d) nie może ustanowić pełnomocnika 10. Który z ministrów jest ministrem konstytucyjnym: a) minister sprawiedliwości b) minister spraw wewnętrznych i administracji c) minister finansów d) minister kultury 11. Prezes Rady Ministrów w celu wykonania określonych zadań i kompetencji może: a) powoływać w drodze zarządzania komisje wspólne b) w drodze rozporządzenia nadawać statut określonym ministerstwom c) Prezes Rady Ministrów tylko z własnej inicjatywy powołuje organy pomocnicze d) przewodniczyć posiedzeniom organów pomocniczych 12. Rządowe Centrum Legislacji a) redaguje Monitor Polski B b) wykonuje tylko zadania określone w ustawie o Radzie Ministrów c) zapewnia tylko koordynacje działalności legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów d) podlega Prezesowi Rady Ministrów

(…)

…) jest zwierzchnikiem zespolonej administracji państwowej 15. Organami administracji niezespoloniej nie są: a) Dyrektorzy urzędów morskich b) Komendanci oddziałów Straży Granicznej c) Okręgowi inspektorzy rybołówstwa wodnego d) wojewódzcy inspektorzy transportu drogowego KLUCZ: 1 c 2 b 3 c 4 c 5 d 6 c 7 c 8 d 9 c 10 a 11 d 12 d 13 d 14 c 15 c …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz