Prawo administracyjne - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - test - strona 1

Fragment notatki:

Test egzaminacyjny z przedmiotu: Prawo administracyjne _
1. Źródłami powszechnie obowiazujacego prawa RP s_: ustawy i rozporz a dzenia 2. Akty prawa miejscowego ogłaszane s_ w: wojewódzkim dzienniku urz_dowym **
Rozporzadzenie w prawie europejskim jest aktem: wi___cym bezposrednio obywateli pa_stw członkowskich **
Głównym organem prawodawczym Wspólnoty Europejskiej jest: Rada Unii Europejskiej **
Kierowników zespolonych słu_b, inspekcji i stra_y powołuje: wojewoda**
Organem nadzoru nad samorz_dem terytorialnym nie jest: Samorz_dowe Kolegium Odwoławcze **
Gminy i powiaty tworzy i znosi: Rada Ministrów w drodze rozporz_dzenia **
Według Konstytucji polityk_ zagraniczn_ RP prowadzi: Rada Ministrów **
Zespolenie słu_b inspekcji i stra_y w administracji rz_dowej w województwie nast_puje pod
zwierzchnictwem: wojewody**
Jednostkami pomocniczego podziału pa_stwa s_: sołectwa, dzielnice, osiedla **
Organem wykonawczym samorz_du województwa jest: zarz_d województwa **
Aktem normatywnym jest: ustawa **
Sąd powszechny orzekajac w sprawach rozpatrywanych przez organy administracji
publicznej:
a. oddala skarg_,
b. odrzuca skarg_,
c. rozpatruje spraw_ merytorycznie i orzeka co do jej istoty,
d. uwzgl_dnia skarg_.
14. Naczelny S_d Administracyjny orzeka w sprawach:
a. skarg na postanowienia wydane w post_powaniu administracyjnym, na które słu_y za_alenie albo
ko_cz_ce post_powanie, a tak_e rozstrzygaj_ce spraw_ co do istoty,
b. nale__cych do wła_ciwo_ci innych s_dów,
c. post_powania w zakresie skarg i wniosków przed organami administracji,
d. odwoła_ od decyzji.
15. Najwy_sza Izba Kontroli kontroluje działalno__:
a. Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
b. Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów,
c. Narodowego Banku Polskiego,
d. Marszałka Sejmu.
16. Urz_dnikiem słu_by cywilnej jest osoba zatrudniona na podstawie:
a. umowy o prac_ zgodnie z zasadami okre_lonymi w ustawie o słu_bie cywilnej,
b. mianowania zgodnie z zasadami okre_lonymi w ustawie o słu_bie cywilnej,
c. umowy o prac_ lub mianowania zgodnie z zasadami okre_lonymi w ustawie o słu_bie cywilnej,
d. umowy agencyjnej.
17. Organami administracji geodezyjnej i kartograficznej s_:
a. Główny Geodeta Kraju i marszałek województwa,
b. Główny Geodeta Kraju i starosta,
c. starosta i marszałek województwa,
d. wył_cznie wojewoda, wykonuj_cy zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru
geodezyjnego i kartograficznego.
18. Urz_dy stanu cywilnego wchodz_ w skład: urz_du gminy **


(…)

… decyzji organu sprawuj_cego nadzór nad stowarzyszeniem.
27. Rejestr dzienników i czasopism w my_l Prawa prasowego prowadzi:
a. wła_ciwy miejscowo s_d rejonowy,
b. wła_ciwy miejscowo s_d okr_gowy,
c. Minister Kultury,
d. Prezes Rady Ministrów.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest: uchwał_ rady gminy **
Pobytem stałym jest: zamieszkanie w okre_lonej miejscowo_ci pod oznaczonym adresem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz