Prawo administracyjne - podział terytorialny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - podział terytorialny - strona 1

Fragment notatki:

PODZIAŁ TERYTORIALNY Pojęcie i rodzaje podziałów terytorialnych Podział terytorialny wprowadza się dla sprawnego wykonywania administracji publicznej, przy zastosowaniu systemu organów państwowych dzielących się na organy:
centralne - których właściwość obejmuje obszar całego państwa terenowe, których właściwość obejmuje tylko określoną część terytorium państwa.
Podział terytorialny wprowadzony został także w celu wykonywania wymiaru sprawiedliw. Można powiedzieć, że podział terytorialny to trwałe rozczłonkowanie przestrzeni państwa dokonywane dla pewnej grupy lub określonych jednostek organizacyjnych państwa lub jednostek niepaństwowych, ale wykonujących zadania państwa.
Wyróżnia się trzy rodzaje podziałów :
zasadniczy - tworzony jest dla organów terenowych o kompetencjach ogólnych, posiadających podstawowe znaczenie dla danej jednostki podziału, a więc u nas dla terenowych organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego.
pomocniczy - dokonywany dla organów o charakterze pomocniczym w stosunku do organów o podstawowym znaczeniu, np. podział gminy na sołectwa.
specjalny - podział dokonywany dla takich zadań państwa, których wykonywanie w ramach podziału zasadniczego jest mało celowe np. specjalny podział dla wykonywania administracji górniczej, uwzględniający intensywność występowania kopalin., administracji kolejnictwa itd.
Zjawiskiem korzystnym jest jak najmniejsza liczba podziałów specjalnych. Ukształtowania podziału terytorialnego uzależnione jest od wielu czynników tj. właściwości fizjograficzne - niziny, góry, rzeki, wyspy, stosunki komunikacyjne, demograficzne, wyznaniowe itd. Nie można administrować całym krajem z jednego miejsca, zaś wybór właściwej wielkości jednostki, ustalenie granic, siedzib władz stanowi kwestie trudne. Tendencją jest tworzenie jednostek podziału zbliżonych co do wielkości pod względem obszaru i liczby ludności, ale nie można jednak nie uwzględniać warunków lokalnych. Podział odgrywa wpływ na rozwój miejscowości, w których mają siedziby organy władz. Z czasem siedziba organów staje się nie tylko centrum administracyjnym, ale także handlowym, kulturowym. Podział terytorialny ni jest podziałem stałym, jest to twór podlegający rozwojowi i zmianom. Rys historyczny kształtowania się podziału terytorialnego Okres zaborów Ziemie polskie były objęte podziałami terytorialnymi państw zaborczych. Zabór rosyjski podzielony był na gubernie, w skład, którego wchodziły powiaty i większe miasta. Powiaty składały się z gmin wiejskich i mniejszych miast. Gmina wiejska była jednostką dużą pod względem obszaru. Miast było mało, bo po powstaniu styczniowym zniesiono ponad 300 miast.


(…)

… określa statut gminy. Jednostki pomocnicze nie posiadają osobowości prawnej i własnego majątku. Mogą one korzystać i zarządzać mieniem komunalnym oraz rozporządzać dochodami w zakresie ustalonym w statucie. Podział specjalny
Dla potrzeb określonych dziedzin administracji. W okresie, kiedy nie było podziału na powiaty liczba podziałów specjalnych była bardzo duża, tworzono podziały ponadwojewódzkie (okręgi) i ponadgminne (rejony). Przywrócenie trójstopniowego podziału pozwoliło na ograniczenie podziałów specjalnych. Ustawa z 1998 utworzono wojewódzką administrację zespoloną, w której skład wchodził wojewoda oraz kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży (działają pod zwierzchnictwem starosty).
Urzędowe nazwy miejscowości, ulic, placów publicznych
Sprawę ustalania nazw uregulowało rozporządzenie Prezydenta RP z 1934r. Obecnie obowiązuje ustawa z 2003r. Zgodnie z ustawą o nazwach ulic i placów publicznych decyduje rada gminy. Zaś o numeracji porządkowej nieruchomości decyduje ustawa z 1989 - prawo geodezyjne i kartograficzne. Zgodnie z ustawą:
Miejscowość to jednostka osadnicza odróżniająca się od innych miejscowości odrębną nazwą a przy jednakowej nazwie odmiennym określeniem ich rodzaju…
… ministrowi wniosek za pośrednictwem wojewody. Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach ustalania, dokonywania zmian i znoszenia nazw miejscowości i ich części przy ministrze ds. admin. publ. W skład Komisji wchodzi 13 członków. Przewodniczący jest przedstawicielem nauki z dziedziny językoznawstwa. Kadencja trwa 4 lata. Nazwy gmin i powiatów…
… i większe miasta. Powiaty składały się z gmin wiejskich i mniejszych miast. Gmina wiejska była jednostką dużą pod względem obszaru. Miast było mało, bo po powstaniu styczniowym zniesiono ponad 300 miast.
W zaborze pruskim wprowadzono podział na: prowincje, rejencje, powiaty ziemskie i miejskie tzw. miasta wydzielone z powiatów. Powiaty ziemskie dzieliły się na gminy wiejskie. Gminy wiejskie były małe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz