Postępowanie karne wojskowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie karne wojskowe - strona 1 Postępowanie karne wojskowe - strona 2 Postępowanie karne wojskowe - strona 3

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE KARNE WOJSKOWE ( Dział XV, Art. 646- 673 ) WŁAŚCIWOŚĆ SĄDÓW WOJSKOWYCH I. Obecnie ( tj. przed 01.01.2008 )- 1. ze względów przedmiotowych a. współdziałanie w popełnieniu przestępstw z części wojskowej kk b. przestępstwa udaremniania postępowania karnego ( Art. 239 kk ), paserstwa, w tym znacznej wartości w odniesieniu do programów komputerowych ( Art. 291- 293 i 294 §1 ), jeżeli czyny te pozostają w związku z przestępstwem z części wojskowej kk. c. inne przestępstwa, o ile przepisy szczególne tak stanowią ( np. z ustawy o powszechnym obowiązku obrony ) 2. ze względów podmiotowych ( Art. 12 pkt 1 pwkpk ): a. żołnierze w służbie czynnej za wszystkie przestępstwa popełnione w czasie pełnienia tej służby Od 01.01.2008 ( Art. 647 )- za - przestępstwa z części wojskowej kk - przestępstwa popełnione przeciwko organowi wojskowemu lub innemu żołnierzowi - przestępstwa popełnione podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, w obrębie obiektu wojskowego lub wyznaczonego miejsca przebywania, ze szkodą dla wojska lub z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służby wojskowej- z wyjątkiem przestępstw popełnionych na szkodę osoby nie będącej żołnierzem Żołnierz w służbie czynnej ( ustawa z 1967 o powszechnym obowiązku obrony )- osoba, która odbywa: - zasadniczą służbę wojskową, - nadterminową zasadniczą służbę wojskową - okresową służbę wojskową, - przeszkolenie wojskowe, - ćwiczenia wojskowe, - pełni służbę w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, - żołnierze zawodowi. b. pracownicy wojska za przestępstwa przeciwko zasadom pełnienia służby i przeciwko mieniu wojskowemu, które to normy obowiązują ich odpowiednio ( Art. 356- 363 w zw. z Art. 317 §2 kk ) c. żołnierze sił zbrojnych państw obcych , przebywający na terytorium RP oraz członkowie ich personelu cywilnego, o przestępstwa popełnione w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, chyba że umowa międzynarodowa, której RP jest stroną, stanowi inaczej. Sprawy te podlegają orzecznictwu sądów wojskowych, nawet jeśli: ( Art. 647 §2 ) - żołnierz został zwolniony z czynnej służby wojskowej, - ustanie zatrudnienia pracownika w wojsku 3. z tytułu łączności przedmiotowej ( Art. 649 ) a. sprawca popełnił przestępstwo podlegające orzecznictwu sądów wojskowych b. sprawca popełnił ponadto inne przestępstwo, które należy do właściwości sądów powszechnych c. przestępstwa te pozostają ze sobą w takim związku, że dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga ich łącznego rozpoznania.

(…)

… majora lub wyższy
b. przestępstwa żołnierzy sił zbrojnych lub personelu cywilnego
c. zbrodnie i występki, które w sądach powszechnych rozpoznaje sąd okręgowy
d. przestępstwa dezercji za granicę ( Art. 339 §3 kk ) i kwalifikowanej napaści na przełożonego ( Art. 345 kk )
e. inne na mocy przepisów szczególnych.
f. rozpoznawanie środków odwoławczych od orzeczeń i zarządzeń wydanych w I instancji w wojskowym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz