Logistyka miejska

note /search

Logistyka miejska- wykład 1

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka miejska
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1491

W polskim prawodawstwie miasto to jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych posiadającą prawa miejskie, bądź status miasta nadany w trybie określonym przepisami Miasto to zjawisko przestrzenne, trwające w czasie i rozwijające się ewolucyjnie, składające się z form ar...

Logistyka miejska- wykład 2

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka miejska
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1638

Okres industrialny – podział miasta na dwie strefy (centrum zamieszkiwane przez klasy uprzywilejowane i przedmieścia zamieszkiwane przez ubogich robotników) Masowe użytkowanie samochodów przyczyniło się do zmiany funkcji przedmieść Rozwój zewnętrznych przestrzeni miejskich jako miast-ogrodów czy d...

Logistyka miejska- wykład 4

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka miejska
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1232

Wejście decyduje o zasilaniu systemu (zasoby: ludzie, materiały, informacje, media, łączność) Wyjście jest funkcją systemu w postaci rezultatów działania systemu (dostarczenia produktów i usług, umożliwiających obsługę użytkowników-mieszkańców na określonym poziomie poprzez oddziaływanie na przepły...

Logistyka miejska- wykład 6

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka miejska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 938

Inteligentne Systemy Transportu (Intelligent Transportation Systems – ITS) pozwalają na zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa systemów transportowych poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych. Z wieloletnich badań prowadzonych w aglomeracjach amerykańskich i kanadyjskich wyni...

Logistyka miejska- wykład 7

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka miejska
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1239

miejska droga ekspresowa (E) – przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych, ulica główna ruch przyspieszonego (GP) – z bezkolizyjnymi jezdniami o ruchu jednokierunkowym, ulica główna (G) – podstawowy element układu komunikacyjnego miasta, ulica zbiorcza (Z) – obsługuje zespół osiedli ...

Logistyka miejska- wykład 8

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka miejska
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1183

Pod pojęciem telematyki rozumie się systemy przekazujące informacje, których analiza wpływa na zachowanie uczestników ruchu lub działanie elementów technicznych w pojazdach albo na trasie przewozu. Informacje z systemów telematyki polepszają planowanie oraz sterowanie procesami transportowymi. Stoso...

Logistyka miejska- wykład 3

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka miejska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1540

Ekonomika miasta zajmuje się analizą zjawisk i procesów charakterystycznych dla aglomeracji miejskich oraz identyfikuje rządzące nimi prawidłowości natury ekonomicznej Celem ekonomiki miasta jest określenie skutecznych narzędzi miejskiej polityki gospodarczej, a także zarządzania dobrami i zasobami...

Logistyka miejska- wykład 5

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka miejska
Pobrań: 154
Wyświetleń: 973

Zaspokojenie potrzeb rosnącej liczby użytkowników miast wymaga zarówno większych nakładów pracy, jak i zwiększonych dostaw dóbr materialnych, jak i wywozu z miasta odpadków komunalnych. W miastach koncentruje się produkcja przemysłowa, co stwarza zapotrzebowanie na przewozy ładunków (surowców, półwy...

Logistyka miejska- wykład 9

 • Politechnika Śląska
 • Logistyka miejska
Pobrań: 147
Wyświetleń: 959

Usprawnienie procesu podróżowania i skrócenie czasu podróży Zmniejszenie kosztów indywidualnych i społecznych związanych z kongestią Ochrona środowiska naturalnego i kulturowego Zwiększenie satysfakcji użytkowników z zaspokojenia ich potrzeb w zakresie mobilności. Zrównoważony rozwój pozwala zach...