Prawo rzymskie - strona 24

Pojęcie i rodzaje kontraktów realnych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Pojęcie i rodzaje kontraktów realnych. Kontrakt była to umowa zawiązująca zobowiązanie uznane i zaskarżalne wg ius civile. Kontrakty realne dochodziły do skutku re, tzn. że wiążące i zaskarżalne stawały się dopiero wtedy, gdy pomiędzy stronami ...

Pojęcie i rodzaje służebności- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Pojęcie i rodzaje służebności. Służebność (servitutes) jest ograniczonym prawem rzeczowym, które upoważnia uprawnionego do korzystania z rzeczy cudzej w pewien ściśle określony sposób. Własność daje możliwość do korzystania z rzeczy w zasadzie bez ograniczenia. Służebność natomiast daje prawo do k...

Prawo powierzchni- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Prawo powierzchni (superficies). Superficies - prawo rzeczowe dziedziczne i zbywalne do odpłatnego korzystania z budynku wzniesionego na cudzym gruncie. Jak wiadomo w myśl zasady: superficies solo cedit budynek wzniesiony na cudzym ...

Skutki prawne posiadania- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Skutki prawne posiadania. Władztwo faktyczne sprawowane fizycznie (corpore) i w określonym zamiarze (animo) pociągało za sobą doniosłe skutki prawne: możliwość nabycia - poprzez ciągłe posiadanie rzeczy przez czas określony prawem - prawa własności osobna ochrona posiadania tzw. ochrona posesoryj...

Wnioskowanie a contrario- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

wnioskowanie a contrario - z przeciwieństwa, prowadzi do wniosków przeciwnych w porównaniu z wnioskowaniem z analogii. Jeśli pewien stan rzeczy spełnia określone przesłanki, to pociąga za sobą określone konsekwencje prawne. Przeciwnie zaś, jeśli dany stan rzeczy nie spełnia takich przesłanek , to ni...

Zdolność do czynności prawnych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 210

Zdolność do czynności prawnych - w prawie cywilnym zdolność do dokonywania we własnym imieniu czynności prawnych, czyli do przyjmowania i składania oświadczeń woli mających na celu wywołanie powstania, zmiany lub ustania stosunku prawnego. Innymi słowy, jest to zdolność do samodzielnego kształtowani...

Prawo rzymskie - zagadnienia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2758

doc. Jest opracowaniem zagadnień podzielonych na bloki takie jak: zobowiązania, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, prawo osobowe i rodzinne, oraz proces. W kontekście pierwszego tematu omawia m.in. takie pojęcia jak: zobowiązania jednostronne i dwustronnie zobowiązujące, zobowiązania cywilne i natura...

Prawo rzymskie, decyzja administracyjna- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Decyzja administracyjna jest to akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywate...

Instytucja prawna- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Instytucja prawna (zw. też instytucja prawa) — zespół ściśle powiązanych ze sobą norm prawnych w sposób funkcjonalny regulujących trwanie, powstanie lub ustanie jakiegoś stosunku prawnego. Rodzajem instytucji prawnych są

Ius cogens- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Ius cogens - norma prawna bezwzględnie wiążąca.. Normy prawne bezwzględnie obowiązujące znamionuje to, że ich zastosowanie nie może być wolą stron wyłączone lub ograniczone - w przeciwieństwie do norm względnie obowiązujących (...