Zamówienia publiczne

note /search

Rola i zadania Komisji Przetargowej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zamówienia publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1141

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Komisja Przetargowa- Uregulowania w zakresie powołania, roli i odpowiedzialności komisji przetargowej zawarte są w przepisach art. 19 do art. 21. Jest zespołem pomocniczym powoływanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postęp...

Ogłoszenia - publikacja, rodzaje, treść

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zamówienia publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 994

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: BZP wydawany jest w formie elektronicznej przez Prezesa UZP, w którym zamawiający samodzielnie zamieszczają na formularzach elektronicznych znajdujących się na stronie internetowej www.portal.uzp.gov.pl wymagane prawem ogłoszenia o wartości zamówi...

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zamówienia publiczne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1078

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ jest podstawowym dokumentem w postępowaniu o zamówienie publiczne przygotowywanym przez Zamawiającego w formie pisemnej. Ustawa dokonuje podziału SIWZ na dwie części: 1) część obligato...

Akty związane z prawem zamówień publicznych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zamówienia publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

Porusza m. in. takie zagadnienia jak : Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych , Kodeks karny,

Wartość zamówienia - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zamówienia publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

32, ustalenie wartości zamówienia, wartość zamówienia, dostawy lub usługi powtarzające, wartość zamówienia na usługi bankowe i finansowe, wartość dynamicznego systemu zakupów, wartość umowy ramowej, termin określenia wartości zamówienia....

Akty wykonawcze - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zamówienia publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Porusza m. in. takie zagadnienia jak: akty wykonawcze do ustawy, rozporządzenie Komisji ....

Definicje legalne - prezentacja

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zamówienia publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

Porusza m. in. takie zagadnienia jak: postępowanie o udzielenie zamówienia, zamawiający , cena, rodzaj zmówienia, dostawy....

Kwoty progowe a procedury postępowania

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Zamówienia publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 756

Porusza m. in. takie zagadnienia jak: procedura wyłączeniowa , procedura podprogowa, procedura unijna, procedura unijna zaostrzona....