Polityka Zagraniczna Polski - zagadnienia

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polityka Zagraniczna Polski - zagadnienia - strona 1 Polityka Zagraniczna Polski - zagadnienia - strona 2 Polityka Zagraniczna Polski - zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

 PZP
1. Droga Polski do NATO (Grzesiek Burzawa)
Pakt Północnoatlantycki (NATO – North Atlantic Treaty Organisation) ­ jest to sojusz
polityczno­wojskowy państw Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Został powołany w
Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 na podstawie uchwalonej przez Senat amerykański w czerwcu 1948 tzw.
rezolucji Vandenberga, która wzywała do tworzenia bloków militarnych w celu zapobiegania zagrożeniu ze
strony rosyjskiej.
Proces przystępowania Polski do NATO został zapoczątkowany w 1989 roku, po odzyskaniu przez Polskę
suwerenności w realizowaniu polityki zagranicznej.Po likwidacji Układu Warszawskiego (1991r.) i
rozpadzie ZSRR Polska znalazła się przejściowo w strefie zmniejszonego bezpieczeństwa. W tej sytuacji
uznano, że sojusz jest jednym z niezbędnych filarów bezpieczeństwa europejskiego i w 1992 oficjalnie
sformułowano dążenie do uzyskania pełnego członkostwa w NATO. W 1994 roku Polska przystąpiła do
programu “Partnerstwo dla pokoju”, którego celem było przygotowanie do współdziałania wojskowego z
krajami NATO przez wspólne ćwiczenia wojskowe i zwiększanie kontroli cywilnej nad siłami zbrojnymi.
Kolejnym krokiem przybliżającym moment wejścia Polski do NATO było opowiedzenie się obradującego
w Budapeszcie Zgromadzenia Północnoatlantyckiego za przyjęciem do NATO Polski, Czech, Węgier,
Słowacji i Słowenii do końca 1998 roku.11 grudnia 1995r. Polska oficjalnie potwierdziła przyjęcie
zaproszenia NATO do udziału w operacji IFOR w Bośni.W 1996 przyjęto ustawy o cywilnej kontroli nad
armią i strukturze Ministerstwa Obrony Narodowej. Przeprowadzono zmiany w samych siłach zbrojnych
pod kątem przyszłego współdziałania z siłami NATO. Badania przeprowadzone w Polsce w 1997 roku­
wykazały, że aż 90% ogółu Polaków opowiada się za wstąpieniem Polski do NATO. W tym samym roku
sekretarz stanu USA Madeleine Albright zaprosiła 3 kraje: Polskę, Czechy i Węgry do rozmów na temat
uzyskania członkowstwa. 12 III 1999 ­ W Independence (stan Missouri ­ USA) Minister Spraw
Zagranicznych RP, prof. B. Geremek przekazał na ręce Sekretarz Stanu USA, p. M. Albright akt
przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego. Z tą chwilą  Polska stała się formalnie stroną
Traktatu ­ członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.
2. Polska w gospodarce światowej (Anna Szczepaniec)
POLSKA W GOSPODARCE SWIATOWEJ
Lata 1990­1991 były okresem recesji. Jednak już od 1992 roku wzrost gospodarczy był coraz szybszy. W
połowie lat dziewięćdziesiątych stopień zaawansowania przemian rynkowych, natężenie procesów
restrukturyzacji i modernizacji oraz uregulowania spłat starego zadłużenia zagranicznego z wierzycielami
świadczyły o faktycznym stworzeniu warunków do konkurowania w „międzynarodowym wyścigu
gospodarczym". W kolejnych latach tempo wzrostu ulegało koniunkturalnym wahaniom, a ponownie
przyspieszyło po wejściu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. W sumie, w ciągu ostatnich kilkunastu
lat, udawało się zmniejszać dystans do gospodarki światowej i europejskiej,

(…)

… gospodarczego oraz niezłych wyników handlu zagranicznego.(była na 29).
3. Polska w ONZ (Michał Michalak)
Polska należy do grona państw założycielskich ONZ. Choć jej przedstawiciele, z przyczyn
politycznych nie mogli uczestniczyć w konferencji w San Francisco ( 25 kwietnia 1945 ) to
Polskę zaliczono do grona członków pierwotnych organizacji, dopasowując odpowiednio
brzmienie art. 3 Karty Narodów Zjednoczonych. Polska a dokładniej przedstawiciel
Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, minister spraw zagranicznych Wincenty
Rzymowski podpisała ją 15 października 1945 r. i ratyfikowała następnego dnia. Do
najważniejszych Polskich propozycji na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ zaliczyć można :
Plan Rapackiego 1957 dotyczący utworzenia w Europie Środkowej strefy bezatomowej
Plan Gomułki dotyczący zamrożenia zbrojeń w Europie Środkowej 1964
Inicjatywą ze strony Polski było też zaproponowanie w 1959 roku „Deklaracji praw dziecka” a
w 1990 roku – „Konwencji praw dziecka”
W zakresie problematyki prawnej(1968 r. - „Konwencja o nieprzedawnianiu zbrodni wojennych
i zbrodni przeciwko ludzkości”;1996 r. - „Konwencja o zwalczaniu międzynarodowej
przestępczości zorganizowanej”)
Na przestrzeni lat Polska brała udział…
…, wojsk koalicji, oraz szkolenie irackiej armii i policji.
4.  UNIFIL w Libanie
CEL: potwierdzenie faktycznego wycofania wojsk izraelskich z Południowego Libanu ,przywrócenie
międzynarodowego spokój i bezpieczeństwa, pomoc humanitarna ofiarom wojny.
5. Afganistan
CEL: rozminowywanie terenu, ochrona lotniska w Kabulu, a także budowa infrastruktury
drogowo–mostowej i innego zaplecza logistycznego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz