Polaryzacja w fizyce - Dichroizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Polaryzacja w fizyce -  Dichroizm - strona 1 Polaryzacja w fizyce -  Dichroizm - strona 2 Polaryzacja w fizyce -  Dichroizm - strona 3

Fragment notatki:

Dichroizm
Jest to w»aÑciwoу niektórych kryszta»ów dwój»omnych (turmalin,
jodosiarczan chininy) polegajca na tym, óe jeden z promieni (zwyczajny lub
nadzwyczajny) jest silniej absorbowany w krysztale.
Dichroizm jest wykorzystywany przy konstrukcji polaroidów.
Interferencja promieni spolaryzowanych
- stopie½ spójnoÑci
a) na p»ytk“ pada Ñwiat»o naturalne
Po przejÑciu przez polaryzator równoleg»e sk»adowe promienia
zwyczajnego i nadzwyczajnego nie interferuj.
b) na p»ytk“ pada Ñwiat»o spolaryzowane
Po przejÑciu przez polaryzator równoleg»e sk»adowe promienia
zwyczajnego i nadzwyczajnego interferuj.
Optyka falowa - polaryzacja 11
Zasada dzia»ania p»ytek opóïniajcych i fazowych
Za»óómy, óe Ñwiat»o spolaryzowane liniowo pada na p»ytk“ wyci“t z
kryszta»u jednoosiowego równolegle do osi optycznej
wizka ndzw.
wizka zw.
Falówka
,
Na wyjÑciu otrzymujemy Ñwiat»o spolaryzowane tak jak Ñwiat»o
wejÑciowe, ale opóïnione w fazie o
.
Optyka falowa - polaryzacja 12
Pó»falówka
Na wyjÑciu otrzymujemy Ñwiat»o
spolaryzowane liniowo, ale w innej
p»aszczyïnie.
Dla
,
kt skr“cenia p»aszczyzny
polaryzacji
Optyka falowa - polaryzacja 13
‚wierƒfalówka
Jest to p»ytka wyci“ta z kryszta»u jednoosiowego równolegle do osi
optycznej. Jej gruboу spe»nia warunek
Na wyjÑciu z p»ytki otrzymujemy stan polaryzacji, który nazywamy
polaryzacj eliptyczn. Kierunek skr“tnoÑci powsta»ego Ñwiat»a
spolaryzowanego eliptycznie zaleóy od wartoÑci m i od wielkoÑci kta
.
Za»óómy
. Wtedy gdy
mamy
polaryzacja ko»owa
prawoskr“tna
Optyka falowa - polaryzacja 14
Gdy
mamy
,
polaryzacja ko»owa
lewoskr“tna
Dla
Dla
Na wyjÑciu otrzymujemy Ñwiat»o spolaryzowane liniowo o tym samym
kierunku polaryzacji co Ñwiat»o wejÑciowe, ale przesuni“te w fazie o
lub
PrzejÑcie Ñwiat»a spolaryzowanego eliptycznie przez ƒwierƒfalówk“
Jeóeli oÑ optyczna ƒwierƒfalówki jest skierowana wzd»uó jednej z osi
elipsy, to na wyjÑciu otrzymuje si“ Ñwiat»o spolaryzowane liniowo
Optyka falowa - polaryzacja 15
P»ytka krystaliczna mi“dzy dwoma polaryzatorami
Efekt na wyjÑciu zaleóy od wzajemnej orientacji p»aszczyzn polaryzatorów
oraz od orientacji osi optycznej p»ytki.
Nat“óenie Ñwiat»a wyjÑciowego jest wynikiem interferencji sk»adowych
wektorów
przepuszczanych przez analizator
.
Nat“óenie Ñwiat»a wyjÑciowego jest funkcj przesuni“cia fazowego tych
sk»adowych i zaleóy od
! wartoÑci róónicy
!
!
!
!
gruboÑci p»ytki
d»ugoÑci fali Ñwiat»a
orientacji osi optycznej p»ytki krystalicznej
wzajemnej orientacji polaryzatora i analizatora
Optyka falowa - polaryzacja 16
Dwój»omnoу wymuszona
Jest to powstawanie dwój»omnoÑci w przezroczystych cia»ach amorficznych
i w kryszta»ach o strukturze regularnej pod wp»ywem oddzia»ywa½
zewn“trznych.
G»ówne typy oddzia»ywa½ prowadzce do dwój»omnoÑci wymuszonej
! mechaniczna deformacja cia» (róónica
jest proporcjonalna do
napr“óenia)
! dzia»anie zewn“trznego pola elektrycznego - efekt Kerra
Skr“cenie p»aszczyzny polaryzacji przez substancje optycznie czynne
(aktywnoу optyczna)
Przyk»ady:
! cia»a krystaliczne: kwarc, cynober (siarczek cynku)
! czyste ciecze: terpentyna, nikotyna
! roztwory substancji optycznie czynnych: cukru, kwasu winnego i in.
Optyka falowa - polaryzacja 17
Dwie odmiany substancji optycznie czynnych
! prawoskr“tne
! lewoskr“tne
Kt skr“cenia p»aszczyzny polaryzacji przez substancje optycznie czynne
okreÑlaj wyraóenia:
! w kryszta»ach i czystych cieczach
- sta»a skr“cenia, l - droga przebyta przez
Ñwiat»o wewntrz substancji.
! w roztworach
- zdolnoу skr“cajca, c - st“óenie
substancji czynnej, l - droga przebyta przez
Ñwiat»o wewntrz substancji.
Teoria Fresnela skr“cenia p»aszczyzny polaryzacji
Wizk“ Ñwiat»a spolaryzowanego liniowo moóna rozumieƒ jako z»oóenie
dwóch wizek spolaryzowanych ko»owo o przeciwnych kierunkach obiegu
wektora elektrycznego
Optyka falowa - polaryzacja 18
L
P
Skr“cenie w»aÑciwe
Optyka falowa - polaryzacja 19
Skr“cenie p»aszczyzny polaryzacji w polu magnetycznym (efekt Faradaya)
Jest to efekt obserwowany podczas rozchodzenia si“ Ñwiat»a w substancjach
(takóe nieaktywnych optycznie) umieszczonych w zewn“trznym polu
magnetycznym.
Kt skr“cenia p»aszczyzny polaryzacji spe»nia równanie
V - sta»a Verdeta (magnetyczna zdolnoу skr“cajca)
l - droga przebyta przez Ñwiat»o wewntrz substancji
B - rzut wektora indukcji magnetycznej na kierunek promienia
Efekt Faradaya a aktywnoу optyczna
! znak skr“cenia w efekcie Faradaya zaleóy od kierunku biegu
promienia, a dla sbstancji optycznie czynnych nie,
! substancje optycznie czynne uzyskuj pod wp»ywem pola
magnetycznego dodatkow zdolnoу do skr“cania p»aszczyzny
polaryzacji, która dodaje si“ do ich naturalnych zdolnoÑci w tym
wzgl“dzie.
Optyka falowa - polaryzacja 20
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz