Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Ekonomia pozytywna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawy mikro i makro ekonomii - test - Ekonomia pozytywna - strona 1

Fragment notatki:

ZESTAW 14 1. Prakseologiczna zasada największego efektu /wydajności/ to: A/ działanie takie, aby przy danym nakładzie środków otrzymać maksymalny stopień realizacji celu i B/ działanie takie, aby przy danym stopniu realizacji celu użyć minimalnego nakładu środków ' C/ działanie takie, aby miriirnalizować nakłady i maksymalizować efekty 2. Ekonomia pozytywna to przede wszystkim: A/ opisywanie zjawisk gospodarczych bez wyrażania sądów wartościujących B/ wyrażanie sądów wartościujących np. dotyczących wielkości ekonomicznych C/ uogólniona historia gospodarcza - 3.PNB/GNP/to: A/ wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w gospodarce w danym okresie B/ wartość rynkowa wszystkich dóbr materialnych wytworzonych w gospodarce w danym okresie C/ wartość rynkowa wszystkich dóbr i usług pomniejszona o opisy amortyzacyjne 4. Elastyczność popytu-popyt proporcjonalny to: A/ popyt nie reaguje na zmianę ceny B/ przy danej cenie popyt może przybierać dowolne rozmiary C/ % zmiana popytu jest taka jak % zmiana ceny 5. Użyteczność pieniądza ujawnia się: A/ w akcie konsumpcji B/ w momencie jego wydatkowania C/ gdy uwalnia zasoby i staje się rezerwatem siły nabywczej 6. Produkt czysty /wartość dodany/: A/ rezultat pracy uprzedmiotowionej B/ różnica wartości wytworzonej i przeniesionej C/ w skali całej gospodarki to dochód narodowy brutto 7. Twórcą teoretycznych podstaw interwencji państwa w gospodarkę jest: A/ J.B.Say B/ J.M.Keynes C/ A.Smith 8. Najczęściej stosowaną miarą inflacji jest: A/ stopa deprecjacji pieniądza B/ indeks cen konsumpcyjnych C/ stopa wzrostu płac normalnych 9. Krzywa transformacji ilustruje: A/ kombinacja dóbr, które mogą być wytwarzane, gdy zasoby są w pełni wykorzystane B/ kombinacje dóbr, które mogą być wytwarzane, gdy zasoby nie są w pełni wykorzystane C/ kształtowanie się kosztu alternatywnego 10. Stopa amortyzacji to: A/ stosunek wartości środka pracy w roku badanym do jego wartości w roku bazowym B/ odwrotność czasu życia środka pracy C/ kształtuje się na rynku dóbr produkcyjnych 11. Przedstaw graficznie fazy cyklu koniunkturalnego. 12. Podstawowe wady metodologii MPS. Klucz1A, 2A, 3A, 4C, 5B, 6C, 7B, 8B, 9A, 10B ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz