mikroekonomia - definicje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 3360
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
mikroekonomia - definicje - strona 1

Fragment notatki:

Notatek zawiera zwięzłe definicje z zakresu mikroekonomii. Na 2 stronach zamieszczone zostały pojęcie z czterech działów. Są to: metodologia i metoda, systemy gospodarcze, analiza gospodarki rynkowej i gospodarstwa domowe.

M E T O D O L O G I A I M E T O D A
Metodologia normatywna - Odnosi się do świta wartości ideałów oczekiwań. Zajmuje się rzeczywistością gospodarczą punktu widzenia jej oceny i oczekiwań. Określa normy poprawnego postępowania naukowego i zmierza do wskazania stopnia rozwoju danej nauki. Odpowiada na pytanie: Jak powinno być? Rezultatem ekonomi normatywnej są zalecenia, rekomendacje, wizje gospodarki oparte na osobistych wartościach.
Metodologia pozytywna - odnosi się do świata faktów; zajmuje się rzeczywistością gospodarczą taką jaka jest, bada ja i wyjaśnia sposoby jej działania; poszukuje odpowiedzi na pytania: co jest? Dlaczego tak jest?; uważa, że gospodarka rządzą prawidłowości i że należy je poznać; dostarcza wiedzy obiektywnej; celem i rezultatem ekonomi pozytywnej jest formułowanie teorii opisowo-objaśniających; spełnia funkcje: opisową, wyjaśniającą, przewidywania.
Teorie ekonomiczne - są produktem funkcji wyjaśniającej ekonomi pozytywnej. Teorie ekonomiczne są systemami logicznie ze sobą związanych sformułowań w j. ekonomii i ujętych w ramach określonego modelu praw i hipotez. Teorie ekonomiczne przedstawiają uproszczony obraz przebiegu procesu gospodarczego i wyjaśniają jak zachowuje się gospodarka lub jej część. Obraz ten utrwala tylko to co w danych warunkach jest istotne, a pomija zjawiska uboczne i przypadkowe. Teoria ekonomiczna obejmuje: zespół definicji, pojęć, kategorii które stanowią język teorii; zespół założeń określających warunki w ramach których teoria ma zastosowanie.
Model ekonomiczny - jest konstrukcją myślową, mającą na celu wyjaśnienie obserwowanych zjawisk.
Prawa ekonomiczne - obiektywne stale występujące związki miedzy zdarzeniami ekonomicznymi. Prawa: przyczynowo-skutkowe; współistnienia; stochastyczne (statystyczne). Ze względu na zasięg historyczny: uniwersalne; historyczne (prawa rynku)
Metoda ekonomii - obejmuje 3 kolejno następujące po sobie metody badawcze (abstrakcję, stopniową konkretyzacje, weryfikację) oraz 3 odpowiadające im metody wnioskowania (indukcję dedukcję, redukcję)
Abstrakcja - polega na myślowym wyodrębnieniu istotnych tj. stale powtarzających się w danych warunkach elementów procesu gospodarczego i stałych związków występujących między nimi.
Stopniowa konkretyzacja - polega na uwzględnieniu coraz bardziej szczegółowych elementów procesu gospodarczego i związków zachodzących między nimi
Weryfikacja - polega na porównaniu rezultatów otrzymanej drogą stopniowej konkretyzacji z rzeczywistym przebiegiem procesu gospodarczego.
Indukcja- jest wnioskowaniem (od szczegółu do ogółu) i polega na wyprowadzaniu wniosków ogólnych z przesłanek będących poszczególnymi przypadkami tych wniosków
Dedukcja - jest wnioskowaniem (od szczegółu do ogółu)i polega na wprowadzaniu wniosków szczegółowych z abstrakcyjnych założeń ogólnych będących rezultatem przeprowadzonej poprzednio indukcji

(…)

… rośnie - ludzie kupują więcej)
Determinanty popytu: 1.cenowa (cena własna dobra - określa wielkość popytu, a jej zmiany wywołują zmiany wielkości pop. na danej krzywej pop.) 2.pozacenowe (doch i maj kup, liczba kup, ceny dóbr substytucyjnych, ceny dóbr komplementarnych, preferencje kup, czynniki społ, czynniki gosp-pol, czynniki losowe)
Podaż - ilości dobra jakie producenci ą gotowi dostarczyć na rynek…
… intensywność reakcji popytu na dane dobro pod wpływem zmiany ceny innego dobra tj. dobra pokrewnego (dobra komplementarne lub substytucyjne) (Edx/py=Qx1-Qx0/Qx0: Py1-Py0/Py0) Determinanty: bliskość i siła związku, czas kupujących na reakcję, substytucyjność i komplementarność miedzy dobrami.
Dochodowa elastyczność popytu - pozwala mierzyć intensywność reakcji popytu na dane dobro pod wpływem zmiany dochodów…
….cenowe (cena własna dobra - określa wielkość podaży, a jej zmiany wywołują zmiany wielkości pod. na danej krzywej pod.) 2.pozacenowe (stosowane tech, ceny innych dóbr, przewidywania zmiany ceny wytwarzania dobra, przewidywania zmiany ceny czynników wytwórczy, czynniki losowe) Równowaga rynkowa - jest takim stanem rynku, kiedy przy jednej określonej cenie (tj. cenie równowagi rynkowej) wielkość popytu…
… zmiany jego ceny
(Ed(p)=Q1-Q0/Q0:P1-P0/P0) (ED(P)->∞ pod.dosk.el. ED(P)>1 pod.el. ED(P)=1 pod.propor. ED(P)<1 pod.nie el.(słabo el.) ED(P)=0 pod.dosk. nie el.(sztywny)) Determinanty: możliwości oraz koszty przechowywania i magazynowania dóbr, istnienia lub brak dóbr substytucyjnych i względnie komplementarnych, czas
G O S P O D R S T W O D M O W E
Założenia teorii gosp. dom. - 1.podmiot racjonalny…
… poziomu zadowolenia z konsumpcji) Kss(x,y)=-∆y/∆x
Prawo malejącej krańcowej stopy substytucji dóbr - im mniej danego dobra konsumuje gosp. dom. tym mniejszą ilość tego dobra zgodzą się poświęcić w celu uzyskania dodatkowej jednostki innego dobra.
Linia budżetu - kombinacja 2 dóbr dostępnych dla gosp. dom. przy danym dochodzie i określonych cenach dóbr.

…, wyraża ona koszt alternatywny danego dobra.
Popyt - ilość danego dobra jaką kupujący są w stanie nabyć przy różnych cenach, w danym czasie i przy ceteris paribus.
Wielkość popytu - konkretna ilość danego dobra jaką nabyli by kupujący po konkretnej cenie, w danym czasie i przy cateris paribus
Dochód nominalny - wyrażony w postaci pieniądza
Dochód realny - wyrażony za pośrednictwem dóbr i usług…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz